امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی کافی نت

0

تعداد صفحات: 39 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

تاریخچه کافی نت

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

تشریح مختصر فرایند

آدرس و مشخصات شرکت

تاریخچه کافی نت و اینترنت

تاریخچه کافی نت ها و اینترنت در ایرن

و اما نسل آینده

فصل دوم: روش انجام کار

امکانات و تجهیزات مورد نیاز

شرایط محیطی

هزینه و سرمایه گذاری

خلاقیت

توجیه اقتصادی

تامین منابع مالی

مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز

نقشه استقرار تجهیزات

فهرست تجهیزات مورد نیاز

برآورد قیمت

برآورد قیمت اجناس مصرفی

بازپرداخت بدهی ها

برنامه زمان بدنی اجرای پروژه

میزان مفید بودن طرح برای جامعه

نمونه ای از فعالیت های یک مرکز اینترنت (کافی نت)

فصل سوم: برآورد مالی

دستگاهها و تجهیزات مورد نیاز

تجهیزات اداری مورد نیاز

هزینه های قبل از بهره برداری

جمع کل سرمایه گذاری طرح

سوخت و انرژی

حقوق و دستمزد پرسنل

هزینه استهلاک

هزینه های جاری طرح

سرمایه در گردش

جمع کل سرمایه گذاری طرح

درآمد طرح

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

شبکه های کامپیوتری

آشنایی با اصطلاحات کاربردی شبکه

امنیت شبکه

فصل چهارم: نتیجه اش گیری

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی