امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

موضوعات روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی

0

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه سبک های سازگارانه و عزت نفس

بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود شکوفایی

عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل آموزشی، کالبدی و مهارت های مقابله با استرس

بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و سازگاری اجتماعی

بررسی رابطه الگوهای فرزند پروری و خود شکوفایی

مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

مدلسازی ساختاری سبکهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه سبکهای یادگیری و مهارت های مقابله با استرس

رابطه سبکهای یادگیری و شناختی و خود شکوفایی

مدلسازی ساختاری سبک های شناختی و پیشرفت تحصیلی

مدلسازی ساختاری سبک های حل مسئله و پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با خلاقیت

بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی با سلامت عمومی

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر شادکامی

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه آموزش راهبرد های شناختی و فراشناختی و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی و عرت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه ناگویی هیجانی و خلقی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی خودشکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و سلامت عمومی

بررسی رابطه عوامل فردی و خانوادگی و مهارت مقابله با استرس

بررسی رابطه متغیرهای روانشناختی و فراشناختی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و عزت نفس دانش آموزان

بررسی رابطه کارآفرینی و مدیریت دانش دانشجویان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با عملکرد تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبک رهبری مدیران دبیرستان ها با رضایت شغلی معلمان

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای زمینه ای

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای رفتاری

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی دانشجویان با متغیرهای ساختاری

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش با روش AHP فازی

ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر مدیریت تغییر در سازمان آموزش و پرورش شهرستان …

بررسی رابطه آموزش ICT با عملکرد تحصیلی معلمان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر ارتقاء سطح کیفی زندگی معلمان

بررسی رابطه رضایت شغلی معلمان و عملکرد آنها

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر افزایش میزان رضایت شغلی معلمان

شناسایی عوامل موثر بر کارایی معلمان و سنجش میزان کارایی معلمان با استفاده از عوامل شناسایی شده

مقایسه رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی میان دانش آموزان ِ با و بدون ناتوانی یادگیری

رابطه خودشکوفایی و انگیزش پیشرفت دانش اموزان

بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان

پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی

رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان

بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت

رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان

رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان

تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان

رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان

رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان

بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان

رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت

رابطه سبک های اسناد (تبیین) با سلامت عمومی

رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت

رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان

نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان

بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی

بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس

رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان

رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس

بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی

نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان

عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی

بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی

بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی

رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی

بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان

بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان

بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان

اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏

مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏

ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی

بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه

بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان

بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان

بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت – صفت اضطراب (STAI-Y)

بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران متوسطه

اثر اموزش شطرنج بر کودکان دچار نارسایی خوان

مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل

یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر و پسر با روشهای MADM

بررسی تاثیر خودآگاهی، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی دانشجویان

بررسی تاثیر خودآگاهی با خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه طرحواره های ناسازگاری اولیه با عملکرد تحصیلی دانشجویان

تاثیر پایگاه اجتماعی بر سبک های اسنادی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جمع گرایی دانشجویان

بررسی رابطه خود – مهاری و پایگاه اجتماعی دانشجویان

بررسی رابطه خود – مهاری، جمع گرایی و عزت نفس دانشجویان

بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و خود شکوفایی دانش آموزان

بررسی رابطه انگیزش (درونی و بیرونی) و عزت نفس دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انگیزش دانش اموزان

رابطه خود ادراکی دانش اموزان و عزت نفس آنها

بررسی ر ابطه نحوه گذران اوقات فراغت و شکل گیری هویت نوجوانان

طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران

بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و آشفتگی روان شناختی دانشجویان

شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی

طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان

طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل تیمز 99 (TIMSS-R)

طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی

بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

تبلیغات متنی