امروز شنبه 12 اسفند 1402

عنوان پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی

0

بررسی و مطالعه سلامت سازمانی کارکنان بر طبق الگوی هوی و فیلد من

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران سازمان

رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران

بررسی رابطه بین عزت نفس سازمانی با بازخورد سازمانی و سازگاری شغلی میان کارکنان

شناسایی عوامل مؤثر در بکارگیری فناوری های ارتباطات و اطلاعات

بررسی چگونگی انتقال مهارتهای مدیریتی به زیر دستان به منظور جانشین پروری

بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود عملکرد کارکناناز دیدگاه

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس

بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران و سلامت سازمانی

ارتباط هوش هیجانی با انگیزش شغلی کارکنان

رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان

رابطه بین انگیزه پیشرفت و منبع کنترل با عملکرد مدیران

بررسی ارتباط بین تعهد کاری با رضایت شغلی کارکنان

بررسی عوامل موثر بر ناب بودن سازمان

تاثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی

بررسی رابطه مهارت های ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان

بررسی و شناسایی وظایف و ماموریت های دانشگاه کارآفرینان

بررسی ارتباط استرس با بهره وری مدیران

تدوین الگوی مناسب برای ارزیاب عملکرد کارکنان

رابطه بین استراتژیهای مدیریت تعارض مدیران با میزان استرس شغلی

ارایه چارچوب ادراکی مناسب جهت نهادینه کردن فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزش

بررسی رابطه بین سبک تفکر مدیران با پذیرش تغییر در سازمان

بررسی رابطه بین ارزشهای پرسنلی و فرهنگ سازمانی در سازمان

بررسی وضعیت انگیزش شغلی کارکنان با توجه به سبک رهبری مدیران

بررسی وضعیت خلاقیت مدیران و رابطه آن با اثر بخشی

مقایسه اثربخشی چند رسانه ای های تعاملی و غیرتعاملی (سی دی های آموزشی) بر خود نظم دهی دانشجویان

بررسی عوامل بازدارنده در ا جرای مدیریت مدرسه محور در مدارس

رابطه بین جو سازمانی با عملکرد مدیران

بررسی رابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان

رابطه بین خلاقیت و نواندیشی مدیران و اثربخشی از دیدگاه

بررسی عوامل موثر در بهبود اثربخشی مراکز رشد فناوری و ارائه مدل مناسب

رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان

چارچوب ادراکی برای تربیت مدیران کارآمد در بخشبا تکیه بر سه جنبه آموزش، پژوهش و ترویج

بررسی رابطه ویژگی های کارآفرینانه مدیران با اثربخشی آنان

بررسی میزان کارآمدی اساتید دانشگاهدر مدریت کلاس درس

برنامه ریزی راهبردی برای بهره گیری کارآمد از فناوری های اطلاعاتی

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و اثربخشی اعضای هیأت علمی در دانشگاه

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت مدیران با اثر بخشی سازمانی آنها

مقایسه روش تدریس فعال و سنتی در پیشرفت تحصیلی و میزان خلاقیت دانشجویان / دانش آموزان

نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت سازماناز دیگاه مدیران و کارشناسان

بررسی رابطه رضایت شغلی کارکنان و اهمال کاری آنان در بخش آموزش سازمان

شناسایی مولفه های سرمایه اجتماعی در دانشگاه ها به منظور ارائه مدلی جهت ارتقاء آن

بررسی رابطه بین عوامل شغلی و سازمانی با رفتار شهروند سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاهبه منظور ارائه مدل مناسب

برسی عامل های مؤثر برتمایل اعضای سازمان برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

بررسی رابطه هوش سازمانی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان و ارائه الگویی جهت ارتقاء یادگیری سازمانی

بررسی و مقایسه اثربخشی سبک های رهبری خادمیت و عاملیت

توسعه الگوی مدیریت زنجیره عرضه و استفاده از تئوری محدودیت ها

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی (برونگرایی – درونگرایی) مدیران با مهارتهای شغلی آنان

ارزیابی عملکرد سازمانبر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM در حوزه های رهبری و منابع انسانی

بررسی تأثیر آموزش خلاقیت بر مولفه های فراشناختی تفکر خلاق

بررسی تأثیر ویژگیهای فردی و سوابق تحصیلی دانشجویان بر حیطه های دهگانه راهبردی یادگیری و مطالعه وین اشتاین

رابطه بین نگرش به عوامل ا نسانی موثر در بهره وری و سبک رهبری سرپرستان با تعهد سازمانی

بررسی تأثیر میزان شناخت اساتید از روش های تدریس در بازدهی آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی شاخصهای مطلوب در فرایند ارزشیابی مدیراناز دیدگاه

بررسی ارتباط باورهای غیرمنطقی با فرسودگی شغلی در اساتید و کارمندان دانشگاه

بررسی تاثیر جهانی شدن آموزش عالی بر کیفیت آموزشی دانشگاهها از دیدگاه اساتید دانشگاه

مقایسه نظر سرپرستان و کارکناندر خصوص عملکرد آموزشهای ضمن خدمت جهت ارتقاء دانش و مهارت کارکنان

بررسی نقش اعتقادات فرهنگی مدیران در بکارگیری سبکهای مدیریت و تصمیم گیری

بررسی رابطه جو سازمانی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان/ دانش آموزان 

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان

تاثیر روش تدریس مشارکتی و روش تدریس سنتی بر پیشرفت تحصیلی

ارتباط مؤلفه های استراتژی مطالعه و یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

بررسی وضعیت مدارس شهربر اساس شاخصهای رفتاری سازمان یادگیرنده

مقایسه راهبرد های یادگیری خود تنظیم در آموزش الکترونیکی و آموزش حضوری

بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران، با اثر بخشی آنان در

بررسی مؤلفه های رهبری مبتنی بر ارزش ها و ارائه چارچوبی مناسب

تبلیغات متنی