امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

شرکت آب و فاضلاب

0

تعداد صفحات: 18 صفحه

قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب

کار سازمان آب

کار شرکت آب و فاضلاب

چارت تشکیلاتی شرکت

دفتر منابع و بهره وری کار آن

دفتر برنامه و بودجه

دفتر خدمات مدیریت و انفورماتیک

دفتر مدیریت کیفیت

مطالعات آب

دفتر اجرایی آب و فاضلاب

دفتر فنی و خدمات مهندسی

معاونت بهره برداری

معاونت برنامه ریزی

منابع انسانی

معاونت مالی و پشتیبانی

کارگزینی

امور عمومی

حراست

روابط عمومی و رئیس

دفترمشترکین

قسمت مالی پشتیبانی

افرادی که بخش فاضلاب با آنها ارتباط دارد

دفتر فنی و خدمات مهندسی

فاز 3

آزمایشگاه اداره آب و فاضلاب

آزمایشگاه ستاد مرکزی

تخمیر چند لوله ای (چهار مرحله)

HPC

برداشتن نمونه

پرسنل آزمایشگاه

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی