امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کار تحقیق اهلیت

0

تعداد صفحات: 37 صفحه

فصل اول: اهلیت و انواع آن از نظر قانون مدنی

گفتار اول: تعریف اهلیت

تعریف لغوی و فقهی اهلیت

تعریف حقوقی اهلیت

گفتار دوم: انواع اهلیت در قانون مدنی

اهلیت دارا بودن حقوق

شرایط اهلیت تمتع

اهلیت قانونی یا اهلیت اجراء

اهلیت تملک یک اصطلاح نامناسب

فصل دوم: عدم اهلیت و انواع آن

گفتار اول: آیا عدم اهلیت تمتع امکان دارد

گفتار دوم: عدم اهلیت کلی و نسبی

عدم اهلیت کلی

عدم اهلیت نسبی

گفتار سوم: آثار حقوقی عدم اهلیت کلی و نسبی

گفتار چهارم: بررسی برخی از عدم اهلیت

گفتار پنجم: یک استثناء

گفتار ششم: آیا تحدید اراده در قراردادها نوعی عدم اهلیت محسوب می شود

فصل سوم: مبانی حقوقی حجر و عدم اهلیت

حمایت از شخص محجور

حمایت از اشخاص ثالث

حمایت از جامعه و رعایت نظم عمومی آن

عدم اهلیت قانونی

عدم اهلیت و یا ممنوعیت قضائی و اداری

فصل چهارم: ماهیت حقوقی مقررات مربوط به اهلیت

گفتار اول: آیا قوانین مربوط به اهلیت از جمله قوانین آمره محسوب می شوند

گفتار دوم: قوانین آمره و تحدید اراده

گفتار سوم: نتیجه بحث

فصل پنجم: تعریف اهلیت و شرایط آن در قانون مدنی

کلیات: شرایط اهلیت در قانون مدنی

گفتار اول: شرط اول اهلیت بلوغ

تعریف بلوغ

تعریف صغیر و انواع آن

تعریف صغیر

انواع صغیر

تعریف تمیز و آثار حقوقی آن

تعریف تمیز

تشخیص عرفی تمیز

آثار حقوقی تمیز

یک اشکال

گفتار دوم: دامنه عدم اهلیت صغیر و آثار حقوقی آن

مواردی که صغیر دارای اهلیت شناخته می شود

تملکات بلاعوض

تذکر: یک ایراد و پاسخ آن

اعمال و اقوال غیر مالی صغیر

دکترین و نظریه علمای حقوق

قراردادهای کار

تذکر: قراردادهای کار مؤید نظریه عدم نفوذ تصرفات مالی صغیر می باشد

دکترین علمای حقوق

فصل ششم: اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی ایران

گفتار اول: دارا بودن اهلیت تمتع جهت اجرای حقوق

گفتار دوم: قوانین حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی

گفتار سوم: موارد استثناء شده اهلیت از قانون ملی

گفتار چهارم: اهلیت تمتع و استیفاء اشخاص حقوقی

گفتار پنجم: اثر تغییر تابعیت در اهلیت اشخاص

حقوق تطیقی گفتار ششم: اهلیت در حقوق برخی کشورها

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی