امروز یکشنبه 03 تیر 1403

راهکارهایی برای جذابیت زنگ هنر مقطع ابتدایی

0

از لحاظ روانشناسی همه ی خط هایی که دانش آموز بر لوح سفید می کشد برای خود معنا و مفهوم دارد.

زنگ نقاشی فرصتی است برای ارضاع و تقویت حس و نیروی آفرینندگی.زنگ نقاشی ابری است که بارش آن دشت‏ ذهن را سرشار از شکوفه‏های رنگارنگ می‏کند.شاهراه خلاقیت‏ از میانه ی دشت با بارش باران نمایان می‏شود.وقتی کودک با انگشتهای کوچکش روی گل شیارهای کم عمق را با هیجان نقش‏ می‏کند،از لذت بی‏مانند اثر گذاشتن یا آفرینش بهره‏ای می‏برد.

لذتی که هیچ‏گاه ذره‏ای از آن کاسته نمی‏شود.آدمی تا پایان عمر می‏تواند از لذت آفریدن بهره جوید.این خط خطی کردنها اولین‏ تجربه‏های انسان در زمینه آفرینش است.

وقتی کودک از پلکان سالها بالاتر می‏رود و به پنجمین یا ششمین پله می‏رسد.دیگر روی پاهایش ایستاده است و با چشمهای کوچکش همه جا را خوب نگاه می‏کند.او تشنه ی کشف‏ کردن است و تشنه ی دانستن.او پیوسته می‏پرسد و می‏پرسد و همه ی چیزهایی را که یاد می‏گیرد در نقاشی‏اش به نمایش می‏گذارد.

هنگامی که مداد کوچکش را بر پوست سفید کاغذ می‏لغزاند و بی‏هیچ دغدغه‏ای فرمانروای عرصه ی کاغذ می‏شود،تنها آنچه را که می‏داند می‏کشد و به من و شما می‏گوید:«من می‏دانم یک‏ خانه نیاز به روشنایی دارد.»و برای خانه یک چراغ کوچک‏ می‏کشد؛چراغی که از سقف آویخته شده است و در وسط خانه ی کوچکش قرار دارد.هنگامی که درخت را نقاشی می‏کند رشته‏ رشته ی ریشه‏هایش را با دقت می‏کشد و می‏گوید:«من می‏دانم‏ درخت ریشه دارد.»و شما به عنوان معلم نقاشی اگر حرفهای‏ شاگرد کوچکتان را نفهمید،اگر نتوانید لذت کشف جهان را در دوران کودکی برای خود بازآفرینی کنید،بی‏گمان حرفهای او را نخواهید فهمید.معلم نقاشی گاه باید از چشمهای کوچک و نافذ شاگرد کوچکش هستی را ببیند و برای درک هرچه بهتر آن کودک‏ را یاری دهد.و اگر معلم نقاشی نتواند نقاش کوچک را درک کند...

- هنرفقط نقاشی نیست بلکه می توان به موضوعاتی دیگر چون قصه گویی، موسیقی، خوشنویسی و.... پرداخت.

- در زنگ هنر می توان روی موضوعات مختلف کارکردو باعث ایجاد خلاقیت و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان شویم.

- از طریق هنر می توان استعدادهای دانش آموزان را شکوفاکرد.

- درس هنر را می توان با دروس دیگر تلفیق کرد مثل درس هدیه ها که هم قصه گویی و نقاشی درآن وجوددارد.

- دردرس هنر با الهام گرفتن از طبیعت و ندادن الگو به دانش آموزان می توان خلاقیت و استعدادهای آنهاراشکوفاکرد

- با ارائه نمایشگاهی از فعالیت دانش آموزان می توان در آنها بیشتر ایجادانگیزه کنیم.

- پخش موسیقی آرام در زنگ هنر جذابیت بیشتری به دنبال خواهدداشت.

تبلیغات متنی