امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

طریقه نوشتن روش تحقیق

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی

تحقیقات پیمایشی

تحقیقات آزمایشی

تحقیقات میدانی

طرح تحقیق

طرح موضوع تحقیق

پیشینه تحقیق

ارائه فرضیه و زمینه سنجی

مهمترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات

تکمیل پرسشنامه توام با مصاحبه

تکمیل پرسشنامه بدون مصاحبه

ارسال پرسشنامه بوسیله پست

انواع پرسشنامه های تحقیقاتی

تنظیم پرسشنامه تحقیقاتی

مشاهده در تحقیق

استفاده از فیش

نمونه گیری

واحد نمونه گیری

نمونه

مراحل اصلی در یک بررسی نمونه ای

انواع روشهای نمونه گیری احتمالی

تعیین حجم نمونه

روش نمونه گیری چند مرحله ای (تلفیقی)

نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم

خوشه ای

روش سیستماتیک

نمونه گیری تصادفی ساده

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی