امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

آزمایش سیکل موتور دیزل

0

تعداد صفحات: 11 صفحه

هدف آزمایش

مشخصات دستگاه

مشخصات موتور

ارزش حرارتی گازوئیل

اندازه گیری درجه حرارت اگزوز

اندازه گیری سوخت مصرفی

اندازه گیری دما

اندازه گیری سرعت

تنظیم دستگاه

روشن کردن موتور

روش انجام آزمایش

محاسبات

خاموش کردن موتور

روش اندازه گیری هوا

جرم گازهای سوخته شده = چگالی سوخت * دبی سوخت

خطای آزمایش

جداول

نمودار

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی