امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

کارآموزی برپایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت

0

تعداد صفحات: 15 صفحه

بازدید از زمین و ریشه کنی

پیاده سازی نقشه

گودبرداری

استفاده از دیوارهای مانع

پیاده کردن محل پی ها و شناژها و آرماتور گذاری

آرماتور گذاری پی و انتخاب شناژ قوی در فنداسیون کناری

قالب بندی

بتن سازی و بتن ریزی

بتن ریزی در پی ها

اجرای ستونها

اجرای تیرها و سقف ها

قالب بندی و شمع بندی تیرها

آرماتور گذاری تیرها و نحوه اتصال آن ها به ستون ها

نحوه ساخت تیرچه ها

نحوه قرار دادن تیرچه و بلوک ها روی تیرها

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی