امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پمپ های گریز از مرکز

0

تعداد صفحات: 45 صفحه

تاریخچه

پمپ ها Pump

مکانیکال سیل

آب بندی صحیح پمپها

تشخیص و محل یابی دقیق پدیده کاویتاسیون

انواع پمپ های سانتریفیوژ (گریز ازمرکز)

اجزا اصلی و ساختمان مکانیکی

محرک

برینگ های سایشی

جشافت

شافت صلب و انعطاف پذیر(نرم)

دیاتاقان ها

کوپلینگ ها

کوپلینگ انعطاف پذیر

غلاف ها

شرح قوانین حاکم بر پمپها و تئوری آنها

ارزیابی پمپ های گریز از مرکز

ظرفیت

هد و فشار

فشار بخار

اصطکاک (سایش)

محفظه آب بندی

انواع آب بندها

آب بندهای V شکل و U شکل

سیل های فلنجی و گردگیرها

آب بندهای فلزی

واشر کمپرسی

کاسه نمدها

گلندها

پکینگ کمپرسی

جنس پکینگ ها

آب بند های مکانیکی

پمپ یک مرحله ای

پمپ چند مرحله ای

متعادل کردن طبیعی

بدنه یا پوسته پمپ

پروانه

مجموعه آب بندی یا کاسه نمد

یاتاقان ها و محفظه های آنها

منابع

خرید و دانلود - 43000 تومان
تبلیغات متنی