امروز جمعه 11 اسفند 1402

آیا همیشه با افزایش حجم نمونه دقت پژوهش بالا می رود

0

یکی از مسایلی که پژوهشگران با آن مواجهند حجم نمونه است. علاوه بر این که حجم نمونه به عوامل بسیار زیادی مرتبط است، این سوال مطرح می شود که آیا این قانون که "هر چه حجم نمونه بیشتر باشد بهتر است"  درست است یا خیر؟

حجم نمونه برای بدست آوردن فاصله ی اطمینان مناسب باید افزایش پیدا کند. بیشتر افراد فکر می کنند که رابطه ی بین حجم نمونه و فاصله ی اطمینان تکنوا است یعنی با افزایش حجم نمونه خطای برآورد کمتر شده و فاصله ی اطمینان کوچکتر و دقیق تر می شود. اما این موضوع از لحاظ نظری در مورد توزیع نرمال صادق است و در توزیعات دیگر این گونه نیست. علاوه بر این که پژوهش ها تجربی نشان می دهند رابطه برای توزیعات دوجمله ای و پواسون و فوق هندسی تکنوا نیست و با افزایش حجم نمونه بالا و پایین می رود. فراموش نشود که توزیع نرمال تقریبی از توزیع دو جمله ای است بنابراین از یک حد خاص این موضوع در مورد توزیع نرمال نیز می تواند صادق باشد. از یک حجم خاص به بالا افزایش حجم نمونه تاثیر چندانی در فاصله ی اطمینان ندارد و قابل اغماض است.

تبلیغات متنی