امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم حسابداری بانک ملت

0

تعداد صفحات: 95 صفحه

چکیده مطالب

فصل اول تاریخچه حسابداری

پیشینه حسابداری

تاریخچه حسابداری

تعاریف حسابداری

برگه یا مدرک حسابداری یا سند حسابداری

نحوه نگهداری دفاتر قانونی

اعمال زیر در دفاتر ممنوع است

موارد رد دفاتر

فصل دوم تاریخچه بانک تجارت

تاریخچه

اساسنامه بانک تجارت

گوشه ای از خدمات بانک تجارت ایران

چارت سازمانی

شرح وظایف بخش مورد تحقیق

مبنا و نحوه تهیه صورتهای مالی

مبنای تهیه صورتهای مالی

نحوه ارائه صورتهای مالی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

تسعیر ارز

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

سپرده قانونی

دارائیهای ثابت و استهلاک آنها

موجودی انبار

مشارکت

روش شناسایی درآمد

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

صورت سود و زیان

گردش حساب سود و زیان انباشته

صورت سود و زیان جامع

صورت جریان وجوه نقد

آئین نامه طبقه بندی تسهیلات وتعهدات بانکها

ماده 1 تعاریف

ماده 2 طبقه بندی تسهیلات وتعهدات

آئین نامه نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بانکها

نکاتی چند در مورد تهیه صورت سود و زیان

تهیه صورت سود و زیان در شعب

هزینه های عملیاتی

درآمدهای عملیاتی

درآمد بانک از فعالیتهای مشاع

سود و وجه التزام دریافتی

سود دریافتی تسهیلات

سایر درآمدها

کارمزد دریافتی

سایر درآمدها

هزینه ها

هزینه کل

هزینه های پرسنلی

هزینه های اداری و عمومی

سایر هزینه ها

خدمات بانک تجارت

تجارت کارت

صدور تجارت کارت

دریافت وجه نقد

سپردن وجه نقد

منظور نمودن وجه چک به حساب

انتقال از حساب تجارت کارت به حساب دیگر

پیامها و دستورات مشتری برای بانک

تغییر رمز

چک پول

مشخصات

کاربرد

نحوه پیشگیری از ریسک سرقت و مفقودشدن چک پول

ایران چک

چک بر

نحوه استفاده از چک بر

سرویس تلفنبانک تجارت

ساتنا چیست؟

سامانه حسابهای رایانه ای سحر

واژه سوئیفت

سوئیفت چیست؟

مزایای سوئیفت

سازمان سوئیفت

استفاده کنندگان از سوئیفت

شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سوئیفت

شبکه سوئیفت

انواع پیام های سوئیفتی

نتیجه گیری

فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات

کنترل های لازم در حسابداری

محدودیت ها و پیشنهادات

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود | 53,000 تومان
تبلیغات متنی