امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

تاریخچه بودجه در ایران

0

تعداد صفحات: 26 صفحه

تاریخچه بودجه نویسی درایران

تاریخچه بودجه نویسی در ایران

تاریخ بودجه نویسی و بودجه ریزی در ایران (هخامنشیان تا به امروز)

هخامنشیان

اشکانیان

ساسانیان

دوران اسلامی

طاهریان، ساسانیان، غزنویان

سلجوقیان

مغول، ایلخانیان، تیموریان

صفویان

افشاریه و زندیه

قاجاریه

تاریخچه 100 سال اخیر بودجهریزی

پیشینه تاریخی سازمان مدیریت و برنامه ریزیکشور

منابع

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی