امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

کودهای آلی در رشد و نمو گیاه نعنا فلفلی

0

تعداد صفحات: 35 صفحه

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت وضرورت انجام پروژه

اهداف مشخص پروژه (تحقیق)

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها واصطلاحات فنی وتخصصی

فصل دوم: ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه

پیشینه نظری وتئوریک

تاریخچه

جدول مشخصات

معرفی وگیاهشناسی

رده بندی وگیاهشناسی

ترکیبات شیمیایی و مواد موثره گیاه نعناع فلفلی

ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی اسانس نعناع و فلفلی

چرخه حیاتی

زیستگاه وپراکنش

خصوصیات گیاهشناسی

سازگاری

نیازهای اکولوژیکی وپراکنش

روش کشت

جدول روش کشت گیاه نعناع فلفلی

جدول کود دهی گیاه نعناع فلفلی

داشت

زمان کاشت و نحوه تکثیر

عملیات کاشت

عملیات داشت

برداشت

عملکرد

استفاده های دارویی

استفاده های غذایی

نقش عناصرغذایی برکمیت وکیفیت نعناع فلفلی

فواید نعناع فلفلی

خواص گوارشی نعناع

ازدیدگاه طب سنتی

احتیاطات مصرف

پیشینه تحقیقی و تجربی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

فصل چهارم: یافته های پژوهش وتحلیل آماری

تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

منابع

در حال حاضر گرایش به محصولات زیستی حاصل از کشاورزی پایدار به عنوان یک جایگزین مناسب برای کودهای شیمیایی در بازار جهانی افزایش یافته است و بسیاری از شرکت های دارویی، مواد خام حاصل از نظام های پایدار و ارگانیک را ترجیح می دهند، گذشته از مزایای بوم شناختی و زیست محیطی، تولیدارگانیک گیاهان دارویی مهم نظیر نعناع فلفلی از نظر اقتصادی نیز با اهمیت جلوه می کند. هدف از این تحقیق، تعیین اثر سه نوع کود بیولوژیک(نیتروکسین، مایکوریز و کود دامی) و برخی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی بود.

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی