امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه مقیاس درون گرایی – برون گرایی میشل گوکلن

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

تعداد گویه ها: 50 سوال

این پرسشنامه بعد درون گرایی و برون گرایی را می سنجد.

روش نمره گذاری و تفسیر دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی