امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

پرسشنامه مقیاس خودپنداره کودکان پیرز - هریس

0

تعداد صفحات: 7 صفحه

مقیاس خودپنداره پیرز - هریس جهت سنجش میزان خودپنداره کودکان و نوجوانان طرح ریزی شده است و در جهت نگرش و احساس فرد نسبت به خودش، خلاصه می شود. به بیان دیگر، خودپنداره ای که در این مقیاس سنجش می شود، به عنوان مجموعه نسبتا ثابت نگرش فرد نسبت به خود، تعریف شده است.

این پرسشنامه شامل 80 سوال است که سوالات پرسشنامه به صورت گزارش شخصی درباره اینکه کودکان و نوجوانان درباره خودشان چه احساسی دارند، طرح ریزی شده است. سوالات این مقیاس هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی و در بعد خودسنجی، نمره گذاری شده است.

تعداد سوالات: 80 سوال

روش نمره گذاری دارد

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی