امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای برن رویتر

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است. شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد.

این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است. از اعتبار و پایایی برخوردار است. برای تشخیص آزمون مناسبی است. این فایل به همراه نحوه نمره گذاری و میزان روایی و اعتبار می باشد.

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی