امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 54 سوال

روش نمره گذاری دارد

اعتبار پایایی و روایی دارد

منبع دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی