امروز سه شنبه 04 اردیبهشت 1403

گزارش کارآموزی عمران

0

تعداد صفحات: 29 صفحه

مقدمه

شناخت بتن و مواد متشکله آن

کلیات

خواص بتن

ویژگیهای مطلوب بتن تازه

ویژگیهای مطلوب بتن سخت شده

سیمان

سنگدانه ها

آرماتورها

انواع میلگرد

شکل ظاهری مقطع میلگرد

تجهیزات و وسایل

خاکبرداری

آماده سازی بستر، و بتن مگر

بتن مگر

قالب بندی پی (فونداسیون) با آجر

آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها

بتن ریزی

نگهداری بتن پی

خاموت بندی ستون ها

بتن ریزی ستون ها

اجرای سقف تیرچه بلوک

نگهداری بتن سقف

کف سازی

سفید کاری یا کف مال گچ

کشته کشی یا نازک کاری

خرید و دانلود - 35000 تومان
تبلیغات متنی