امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

چکیده

فصل اول بیان مسئله

بیان مسئله

اهداف تحقیق

اهمیت و ضرورت

سوالات پژوهشی

فصل دوم پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

روش تحقیق

فصل چهارم یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث

پیشنهادات

یادداشت ها

منابع مورد استفاده

پرسشنامه

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی