امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

مالیات بر ارزش افزوده

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

مالیات بر ارزش افزوده از درآمد به مصرف

جایگاه مالیات بر ارزش افزوده در تحول نظام مالیاتی کشور

بررسی تبعات اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران

آثار مالیات بر ارزش افزوده برتر از پرداختها

خصوصیات عمده مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده درترکیه

مالیات بر ارزش افزوده و چالش تورم

لزوم وضع مالیات برارزش افزوده

آثار و پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده

بسترها و پیش شرطهای موفقیت مالیات بر ارزش افزوده

موازین قانونی مقابله با تقلب در مالیات بر ارزش افزوده

بررسی طرحهای گوناگون درجهت کسب سودهای سررسید نشده مالیات بر ارزش افزوده

کلاهبرداری و تاثیر آن بر مالیات بر ارزش افزوده

فروشهای مشمول مالیات در زمینه دارایی های ثابت

نرخ گذاری صفر در مورد صادرات:

دستکاری و تقلب در مکانیسمهای نظارتی توسط کارکنان اداره مالیاتی

انواع دیگر کلاهبرداری در مالیات بر ارزش افزوده

کارائی اجرای مالیات بر ارزش افزوده

خلاصه بررسی سیستمهای مالیات بر ارزش افزوده

بررسی مالیات بر مصرف درالگوی خانوار

نتیجه گیری

روش تحقیق

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی