امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پروژه کارآفرینی شرکت گرافیکی

0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

سوالات پروژه

تبلیغات و چاپ کتاب

تبلیغات مؤسسه به صورت زیر می باشد

طرح کارآفرینی

فهرست جدول

جدول برآورد ملزومات اداریارقام (ریال)

جدول برآورد اثایه اداری ارقام به ریال

برآورد نیروی انسانیارقام به ریال

جدول جمع بندی و آنالیز توجیه اقتصادی

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی