امروز شنبه 12 اسفند 1402

پرسشنامه سنجش میزان سخت کوشی افراد

0

1- بیشتر زندگی ام صرف انجام کارهایی می شود که ارزشمند هستند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

2- برنامه ریزی قبلی از بیشتر مشکلات آینده جلوگیری می کند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

3- به سختی تلاش کردن نتیجه ای ندارد، چون با سخت کوشی همه چیزها درست از آب در نمی آید.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

4- هر قدر هم زیاد تلاش کنیم، معمولا تلاش ها به نتیجه ای نمی رسد.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

5- تمایلی ندا رم که در برنامه روزانه ام تغییری ایجاد کنم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

6- راه های آزموده شده همواره بهترین گزینه هستند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

7- سخت کار کردن فایده ای ندارد، چون فقط رؤسا [ دیگران] از آن سود می برند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

8- با سخت کار کردن همواره می توانید به اهداف خود دست پیدا کنید.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

9- اکثر افراد فقط تحت کنترل و نفوذ رئیس شان کار می کنند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

10- اکثرا آن چه در زندگی اتفاق می افتد، از پیش مقدر شده است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

11- معمولا برایم غیر ممکن است که بتوانم در محل کار خود چیزی را تغییر دهم.
1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

12- قوانین جدید هرگز نباید دستمزد ماهیانه افراد را کاهش دهند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

13- وقتی برنامه ریزی می کنم، مطمئنم می توانم آن را پیاده کنم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

14- برایم بسیار دشوار است که نظر دوستی را راجع به چیزی تغییر دهم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

15- یاد گرفتن چیزهای جدید در مورد خودم برایم هیجان انگیز است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

16- افرادی که نظرشان تغییر نمی کند، معمولا قضاوت خوبی دارند

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

17- من واقعا به کارم علاقه مند هستم.
1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

18- سیاستمداران زندگی ما را اداره می کنند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

19- اگر در حال انجام کاری دشوار باشم، می دانم چه موقع از دیگران کمک بگیرم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

20- تا وقتی مطمئن نشوم سوالی را درست فهمیده ام، به آن پاسخ نمی دهم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

21- دوست دارم در کارم تنوع زیادی وجود داشته باشد.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

22- اکثر اوقات، دیگران به دقت به آنچه می گویم گوش می کنند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

23- خیال پردازی ها برای من هیجان انگیز تر از واقعیات هستند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

24- خود را فردی آزاد پنداشتن، فقط باعث ناکامی می شود.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

25- با تمام توان تلاش کردن نتیجه می دهد.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

26- معمولا اصلاح اشتباهاتم کار دشواری است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

27- وقت روال عادی زندگی به هم می خورد، اذیت می شوم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

28- بهترین راه مقابله با اکثر مشکلات نادیده گرفتن آنهاست.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

29- اکثر ورزشکاران و رهبران موفق، مادر زادی موفق هستند، نه به صورت اکتسابی.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

30- اغلب مشتاقانه بیدار می شوم تا به ادامه کارهایم بپردازم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

31- اکثر اوقات واقعا نمی دانم چه می خواهم.
1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

32- من به قوانین احترام می گذارم، چن مرا راهنمایی می کنند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

33- چیزهای نامشخص و غیر قابل پیش بینی را دوست دارم.
1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

34- اگر کسی بخواهد به من آسیبی برساند، نمی توانم برای جلوگیری کار زیادی بکنم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

35- افرادی که نهایت سعی خود را می کنند، باید از طرف جامعه به طور کامل حمایت شوند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

36- تغییر در روال عادی زندگی برای من جالب و دوست داشتنی است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

37- افرادی که به فردیت اعتقاد دارند، فقط خودشان را گول می زنند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

38- نظریه هایی که با واقعیت منطبق نباشند، به درد من نمی خورند.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

39- اکثر اوقات، زندگی برای من واقعا جذاب و هیجان انگیز است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

40- می خواهم مطمئن شوم هنگام پیر شدن، کسی از من مراقبت خواهد کرد.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

41- تصور این که کسی از کار کردن لذت ببرد، دشوار است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

42- اتفاقی که فردا برایم خواهد افتاد، بستگی به کاری دارد که من امروز انجام می دهم.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

43- وقتی کسی از دست من عصبانی می شود، معمولا تقصیر من نیست.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

44- باور کردن حرف کسانی که می گویند به جامعه خدمت می کنند، دشوار است.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

45- کار عادی خسته کننده تر از آن است که ارزش انجام دادن داشته باشد.

1)اصلا درست نیست. 2)اندکی درست است. 3) تا اندازه ای درست است. 4) کاملا درست است.

ردیف

اصلا درست نیست

اندکی درست است

تا اندازه ای درست است

کاملا درست است

ردیف

اصلا درست نیست

اندکی درست است

تا اندازه ای درست است

کاملا درست است

1

26

2

27

3

28

4

29

5

30

6

31

7

32

8

33

9

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

22

23

24

25

این پرسشنامه یک آزمون 45 سوالی است. پرسش ها در مقیاس چهار درجه ای لیکرت از نمره ی صفر تا سه برای سه زیر مقیاس تعهد، کنترل و مبارزه طلبی محاسبه می شود. هر یک از زیر مقیاس های این آزمون بر حسب 15 سوال ارزیابی می شود کمترین نمره ی آزمونی در هر یک از زیر مقیاس های آزمون صفر و بیشترین آن 45 است. علاوه بر سه زیر مقیاس، از جمع کل نمره ی زیر مقیاس ها یک نمره کل برای سخت کوشی به دست می آید. مقیاس سخت کوشی، ابزار معتبر برای سنجش سخت کوشی و سلامت روانی است. در اعتباریابی مقدماتی نرم فارسی مقیاس سخت کوشی در مورد سه نمونه از دانشجویان، ورزشکاران و بیماران، مشخصه های روانسنجی آن به شرح زیر گزارش شده است. ضرایب آلفا از 88/0 تا 93/0 برای زیر مقیاس تعهد، از 85/0 تا 94/0 برای زیر مقیاس کنترل، از 89/0 تا 95/0 برای زیر مقیاس مبارزه طلبی و از 78/0 تا 94/0 برای نمره ی کل سخت کوشی محاسبه شده که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است.ضرایب همبستگی نمره ها با فاصله ی دو تا چهار هفته از 82/0 تا90/0 برای زیر مقیاس تعهد، از 80/0 تا88/0 برای زیر مقیاس کنترل، از 79/0 تا 87/0 برای زیر مقیاس مبارزه طلبی و از 80/0 تا88/0 برای نمره کل سخت کوشی محاسبه شده، که بیانگر پایایی بازآزمایی کافی برای مقیاس است.

تبلیغات متنی