امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پروژه کارآفرینی راه اندازی گلخانه

0

تعداد صفحات: 54 صفحه

فصل اول: معرفی طرح

مشخصات محصول

نام و کاربرد محصول

مشخصات فنی محصول

معرفی روشهای تولید

تشریح مختصر فرایند

فصل دوم: تعیین ظرفیت

تعیین ظرفیت تولید

برآورد میزان مصرف مواد اولیه و قطعات خریدنی

معرفی دستگاه ها و تجهیزات تولید

معرفی تجهیزات و تاسیسات عمومی

فصل سوم: معرفی نیروی انسانی

برآورد پرسنل تولیدی

پرسنل اداری و خدمات

فصل چهارم: هزینه ها

معرفی هزینه ها

برآورد هزینه استهلاک

فصل پنجم: شرح فرایند و اطلاعات فنی مورد نیاز

مقدمه

تعریف گلخانه

انواع گلخانه ها

تقسیم بندی بر اساس نوع تولید

گلخانه های چوبی

سالنهای گلخانه ای تولید قارچ های خوراکی

انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای

عملکرد= تولیدات گلخانه ای

شرایط لازم برای احداث گلخانه

محل مناسب احداث گلخانه

وجود آب کافی با کیفیت مناسب

EC مناسب برای کشت محصولات گلخانه ای

تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها

سایر تجهیزات مورد نیاز گلخانه

آفات و بیماریهای مهم گلخانه ای در مناطق مرکزی

انواع گلخانه های ثابت

گلخانه دو طرفه

گلخانه نیمه دو طرفه

سرمایش گلخانه

استاندارد در گلخانه

مزایای استفاده از این روش به شرح زیر می باشد

افزایش طول دوره رشد گیاهان و مخصوصا سبزیجات میوه ای

کمترین استفاده از مواد سمی و شیمیایی برای کنترل آفات و بیماریها

کاهش هزینه های جاری تولید

ساختمان گلخانه

گرمایش

دمای روزانه و شبانه توصیه شده برای چند محصول متداول گلخانه ای

تهویه و سرمایش

کنترل ها

ساخت گلخانه

موقعیت

انواع گلخانه

انواع پیکربندی

فونداسیون و کف سازی

گرمایش

گردش هوا

تهویه

سرمایش

دی اکسیدکربن و نور

شرایط محیطی

دما

رطوبت نسبی

نور

خصوصیات فیزیکی پوشش

دی اکسیدکربن

جریان هوا

کاشت خیار در گلخانه

انتخاب زمان کشت

انتخاب بذر

نحوه کشت

انتقال نشاء به زمین اصلی

تراکم بوته ها

آبیاری اولیه

آبیاری

هرس اولیه

برداشت محصول

پائین کشی بوته ها

آفات خیار گلخانه ای

شته ها (خانواده Aphididae)

مگس های سفید (خانواده Alevrodidae)

تریپ ها (راسته Thysanoptera)

کشت فلفل رنگی در گلخانه

شروع کشت

بستن بوته فلفل

جدا شدن میوه از بوته قبل از رسیدن کامل

تغییر رنگ میوه در حالی اندازه میوه کوچک است

فصل ششم: چکیده مطالعات فنی، مالی و اقتصادی

جدول جمع بندی مشخصات اصلی طرح تولید

نتیجه گیری

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی