امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

کارآفرینی کشت و صنعت حصار اترک

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

مقدمه

مزایای مزارع کشت و صنعت

موقعیت و مساحت مزرعه

شرح و مشخصات محصولات

گندم

پیشینه

نوع محصولات مورد کشت

ویژگی های گیاه شناسی گندم

ترکیب و خواصغذای گندم

مواد موجود در گرم دانه گندم

گونه ها (ارقام)

جو:

پیشینه

ویژگی های گیاه شناسی جو

طبقه بندی جو

ترکیب و خواص غذایی جو

یونجه

بررسی روند تولید و مصرف محصولات

گندم

تولید کل گندم در ایران

تولید کل گندم در استان سمنان

جو

تولید کل جو در ایران

یونجه

طرح ریزی و هزینه یابیسرمایه گذاری اولیه

تسطح نسبی زمین یا Leveling

حفر چاه ها و تجهیزات مربوطه

سیستم آبیاری

معرفی دستگاه سنتر پیوت

مزایای سیستم آبیاری سنترپیوت

لوازم اصلی

ایستگاههای پمپاژ

هزینه های اجرائی

ماشین آلات و تجهیزات

هزینه انشعاب برق

زمین و ساختمانها

هزینه های اولیه

پیش بینی درآمد و هزینه های سالیانه

پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه سالیانه آن

بذر،کود و سموم

هزینه سالیانه انواع انرژی

هزینه های تعمیر و نگهداری

هزینه های سالیانه

ارزش اسقاطی

محاسبه سود سالیانه وتجزیه و تحلیل مالی

پیش بینی سود برای سالهای

محاسبه خالص ارزش فعلی پروژه (کلیه ارقام به میلیون ریال)

محاسبه خالص ارزش سالیانه پروژه (ارقام به میلیون ریال)

دوره بازگشت سرمایه:

دوره بازگشت اصل و فرع سرمایه:

محاسبه نرخ بازده داخلی یا ROR:

جدول: هزینه حفر حلقه چاه

جدول: پمپ وتجهیزات حلقه چاه

جدول: لیست لوازم اصلی دستگاه سنتر پیوت

جدول: لیست لوازم ایستگاه پمپاژ

جدول: هزینه های اجرائی دستگاه سنترپیوت و ایستگاه پمپاژ

جدول: ماشین آلات وتجهیزات

جدول: هزینه انشعاب برق ونیرورسانی

جدول: زمین وساختمانها

جدول:هزینه های اولیه

جدول: پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه سالیانه آن

جدول:بذر،کود و سموم برای سال

اول و ششم

جدول بذر، کود و سموم برایسالهای دیگر

جدول:هزینه سالیانه انواع انرژی

جدول هزینه های سالیانه

جدول هزینه های تعمیر و نگهداری

جدول درآمد سالیانه

جدول ارزش اسقاطی دارایی ها بعد از سال

bri;mso-hansi-theme-font: minor-latin'>مواد اولیه و بسته بندی

هزینه سوخت و انرژی

استهلاک و تعمیر و نگهداری

جدول هزینه های جاری طرح

جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید

سرمایه در گردش

جدول سرمایه گذاری

محاسبه نقطه سربه سر

فصل چهارم جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصله از اجرای طرح

خرید و دانلود - 47000 تومان
تبلیغات متنی