امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

کارآفرینی احداث تایپ و تکثیر (فرم طرح کسب و کار)

0

تعداد صفحات: 22 صفحه

عنوان کسب و کار

شخص حقیقی

شخص حقوقی

ابعاد و مساحت محل اجرای طرح (متر مربع)

نزدیک ترین شهرو فاصله آن تا محل کسب و کار

فاصله محل استقرار کسب و کار تا جاده اصلی، نوع راه و جاده مربوطه

امکاناتتامین مواد و لوازم در محل

امکانات تامین نیروی ماهر در منطقه

ترسیم کروکی زمین محل استقرار کسب و کار

مشخصات محل اجرای

چشم انداز (Vision)

بیان ماموریت کسب و کار

خلاصه مدیریتی

وصیف کسب و کار

تحلیل بازار و ارزیابی ریسک

محل کسب و کار و استراتژی هایبازاریابی

تیم مدیریت و نیروی انسانی

چارت سازمانی

برنامه های اجرایی

بخش مالی

سرمایه گذاری

برآورد سرمایه ثابت

هزینه های سرمایه ای

برآورد سرمایه در گردش

نحوه سرمایه گذاری (مبالغ به هزار ریال)

خرید و دانلود - 27000 تومان
تبلیغات متنی