امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

پلی گون زمین فوتبال

0

تعداد صفحات: 25 صفحه

جلسه دوم عملیات مامی و نقشه برداری

مترکشی

دو کارگاه صنایع چوب

مترکشی

دور زمین فوتبال

جلسه سوم عملیات مامی و نقشه برداری

تعیین طول مایل واقعی

عملیات مامی و نقشه برداری20/2/82

مختصات

خطای پیمایش بالا

ارتفاع درخت – تسطیح و برداشت و محاسبه 8 نقطه

ارتفاع درخت کاج در کنار کارگاه صنایع چوب.

پلی گون کارگاه صنایع چوب

همراه با جداول

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی