امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

بررسی رابطه نگرش به اعتقادات دینی با نشاط در زنان شاغل و خانه دار

0

تعداد صفحات: 68 صفحه

فصل اول:طرح و تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

متغییر های پژوهش

تعاریف عملیاتی

کلمات کلیدی

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

مقدمه

لازمه شادی و شاد بودن

عوامل پدید آورنده شادی

نظریه نظریه پردازان

فصل سوم (روش پژوهش)

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار پژوهشی

روش اجرای پژوهش

روش نمونه گیری

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم (تجزیه وتحلیل داده ها)

فرضیه ها

مقدمه

بخش توصیفی

بخش استنباطی

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

بررسی فرضیه ها

نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتهای تحقیق

فهرست منابع

پیوست

خرید و دانلود - 55000 تومان
تبلیغات متنی