امروز جمعه 11 اسفند 1402

پروژه مالی طراحی سیستم کارخانه آرد

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

تاریخچه کارخانه

بیوگرافی کارخانه

نام تجاری

نمودار سازمانی

مراحل آماده سازی گندم جهت تبدیل به آرد

طراحی فرم های مورد نیاز سیستم (فرم دریافت و پرداخت نقدی، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری)

تنخواه گردان

سند حسابداری

فرم تنخواه گردان

عملیات مالی مختلف و انجام ثبت حسابداری برای آن و چگونگی بستن حسابها و سود و زیان

صورتحساب سودوزیان

تعیین کنترلهای داخلی

والسهای خط ایرانی

والسهای خط آلمانی

چارت مرحله ی بسته بندی سبوس

چارت مراحل آماده سازی گندم جهت تبدیل به آرد

امور اداری

امور کارگری

انواع حقوق پرداختی

تعریف سیستم حقوق و دستمزد

انواع سیستم های پرداخت حقوق در کنترل

توضیح کالا در مورد سیستم حقوق مورد نظر در پروژه

کسورات حقوق

پرداخت حقوق و دستمزد

روش انجام حسابداری حقوق و دستمزد

صورت خلاصه هزینه های حقوق و دستمزد

نحوه سیستم هزینه های حقوق و دستمزد

مزایای حقوق و دستمزد

شرح مختصری ازعملیات تجاری موردنظریاتاکیدبر عملیاتی که آثار مالی دارند

طرح سرفصل های حسابداری مورد نیاز واحد اقتصادی

نحوه نگهداری موجودی های کالا(روش دائمی، روش ادواری)

ارزیابی موجودیها

سیستم ارزیابی ادواری موجودی ها

سیستم ارزیابی دائمی موجودی ها

ثبت یا طراحی یک سیستم حسابداری برای شرکت پیمانکاری

شروع مختصری از فعالیتهای عملیاتی

طراحی سر فصلها ی حسابداری مورد نیاز شرکت

انواع سیستم های مالی و حسابداری مورد نیاز شرکت

انواع مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها و ارزیابی

طراحی فرمهای مورد نیاز حسابداری و انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

شناسایی انواع مختلف مالیات و بیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد

نحوه تسویه حساب کارفرما و مدارک مورد نیاز در این ارتباط

فرآیند گردش عملیات برنامه ریزی و تأمین مواد اولیه و سایر کالاها

معایب

منابع و مأخذ

برگ صدور چک

مجوز پرداخت صندوق

فرم تقاضای همکاری

فرم دریافت حقوق

فرم سند حسابداری

وضعیت استخدام

فرم درخواست مساعده

فرم تقاضای مرخصی

فرم گزارش مأموریت

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی