امروز یکشنبه 03 تیر 1403

پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

0

تعداد صفحات: 4 صفحه

تعداد گویه ها: 17 سوال

روایی و پایایی دارد.

روش نمره گذاری دارد.

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی