امروز جمعه 11 اسفند 1402

کارآموزی حسابداری استانداری

0

تعداد صفحات: 80 صفحه

فصل اول: جایگاه استانداری در ساختار اداری کشور

فصل دوم: وظایف و اختیارات استانداری

اختیارات استاندار

مواد فانونی مربوط به اختیارات ووظایف استانداران

استانداری قزوین

معرفی کلی

ساختار استانداری

چارت سازمانی

اهداف و وظایف حوزه دفتر استاندار

تأسیسات واحدهای تابعه و وابسته به استانداری

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

مدیرکل حوزه استاندار

اهم وظایف این بخش عبارت است ازدفتر امور خانواده و بانوان

مشاوران استاندار

هسته گزینش

معاونت سیاسی و امنیتی

مقررات

واحدهای تقسیمات کشوری در استان

دفتر امور سیاسی و انتخاباتی

دفتر امور اجتماعی و شوراها

نقدانتظامی و امنیتی

اهداف و وظایف معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

اهداف و وظایف دفتر منابع انسانی و تحول اداری

اداره کل امورمالی و اداری

اداره امور مالی

اداره امورمالی

دفتر آموزش و پژوهش

گروه برنامه ریزی بودجه و تشکیلات و اداری

گروه استخدام، آموزش و حقوق و مزایا

اداره دبیرخانه

اداره پشتیبانی

دبیرخانه شورای اداری

معاونت برنامه ریزی

دفتر آمار اطلاعات

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

اهداف و وظایف معاونت عمرانی استانداری

اهداف و وظایف دفتر فنی

اهداف و وظایف دفتر امور شهری

اهداف و وظایف دفتر امور روستایی

اهداف و وظایف دفتر بازسازی حواد ث غیرمترقبه استان»

فصل چهارم: نگاهی دانشجویی به استانداری قزوین

نگاهی دانشجوی به استانداری

استانداری از دیدگاه یکی از مسئولان

گروه آزمایش و برنامه ریزی و گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری درمعاونت و برنامه ریزی

بررسیهای که صورت نگرفت!»

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

حراست

هسته گزینش

معاونت سیاسی و امنیتی

دفتر امورسیاسی وانتخابات

دفتر اموراجتماعی وشوراها

شورای تأمین و دبیرخانه

معاونت برنامه ریزی

دفتر آمار و اطلاعات

دفتر برنامه ریزی و بودجه

دفتر هماهنگی امور اقتصادی

گروه آزمایش و برنامه ریزی

دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

گروه امور اشتغال و سرمایه گذاری

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی

گروه برنامه ریزی بودجه و تشکیلات و نوسازی اداری

گروه استخدام آموزش حقوق و مزایا

اداره دبیرخانه

اداره امورمالی

اداره امور اداری

اداره پشتیبانی

دفتر آموزش و پژوهش

دفتر

دبیرخانه شورای اداری

خرید و دانلود | 57,000 تومان
تبلیغات متنی