امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

پروژه مالی سیستم پیمانکاری کارخانه قند

0

تعداد صفحات: 55 صفحه

پیشگفتار

تاریخچه کارخانه

فرآیند تولید

حسابداری پیمانکاری

شرکتهای پیمانکاری

شرح مختصری از فعالیتهای حسابداری مورد نیاز شرکت

شرح مختصری از صورت وضعیت پیمانکاری و نحوه ثبت حسابداری آنها از دید پیمانکار

صورت وضعیت کارها

پرداخت وجه صورت وضعیت کارها

تعیین سود پیمان و بهای تمام شده دارایی تکمیل شده

انواع مختلف طراحی سیستم های اطلاعاتی مدیریت

طراحی نحوه نگهداری حساب موجودیها و مواد و مصالح کارگاهها و ارزیابی

طراحی فرمهای مورد نیاز حسابداری و انبار در دفتر مرکزی و کارگاههای شرکت

شناسایی انواع مختلف مالیات و بیمه پیمانکاری با توجه به نوع قرارداد

نحوه تسویه حساب کارفرما و مدارک مورد نیاز در این ارتباط

فرآیند گردش عملیات برنامه ریزی و تأمین مواد اولیه و سایر کالاها

ثبت عملیات مالی (در دفاتر پیمانکار)

1- خرید اسناد شرکت در مناقصه

2- پرداخت کارمزد بانکی

3- صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه

4- انتقال هزینه شرکت در مناقصه به حساب پیمان در جریان ساخت

5- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه انجام کار

6- ضمانتنامه انجام تعهدات

7- وثیقه انجام تعهدات

8- هزینه مثبت قرارداد

9- ابطال ضمانتنامه شرکت در مناقصه

10- پرداخت کارمزد و سپرده نقدی ضمانتنامه پیش پرداخت

11- پرداخت هزینه های تاسیس

12- ارسال تنخواه گردان

13- پرداخت مخارج کارگاه

14- دریافتی بابت تصفیه تنخواه

15- تجدید تنخواه گردان

16- استهلاک دارایی ها

17- هزینه های سربار

18- تایید مبلغ صورت وضعیت

19- دریافت وجه صورت وضعیت

20- پرداخت بابت تخریب کارگاه

21- واریز سپرده نقدی

22- ثبت سود پیمان

23- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار

24- دریافت نصف وجه سپرده حسن انجام کار

فرمها

فرم حواله انبار

فرم تحویل ضایعات

مجوز خروج دستگاههای تعمیری

برگ صدور چک

مجوز پرداخت صندوق

فرم درخواست خرید

فرم درخواست تعمیر و نگهداری

فرم صورتجلسات اقدامات اصلاحی یا پیشگیرانه

فرم تقاضای همکاری

فرم دریافت حقوق

فرم سند حسابداری

فرم کنترل ضایعات

وضعیت استخدام

فرم درخواست مساعده

فرم تقاضای مرخصی

فرم گزارش مأموریت

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی