امروز جمعه 11 اسفند 1402

سیستم انبارداری

0

تعداد صفحات: 72 صفحه

فصل اول: مقدمه

مقدمه

تعریف موضوع

استفاده کنندگان از گزارش

هدف

فصل دوم تعاریف

تعریف انبار

جایگاه انبار

اهداف و وظایف انبار

انواع انبارها

انواع موجودی های انبارها

سیستم انبارداری و مزیت های آن

وظایف انبار دار

وظایف مدیر انبارها

وظایف رئیس یا متصدی انبار

انتظارات مدیریت یک موسسه از سیستم کنترل انبارها

طراحی و برنامه ریزی تأمین کالا

تعریف طبقه بند و نکات مهم دراجرای آن

عوامل مؤثر در انتخاب سیستم وشیوه طبقه بندی

انواع طبقه بندی کردن

تعریف کد گذاری

فواید کد گذاری

انواع روش کد گذاری

تعریف سیستم اطلاعاتی انبار

بخش های درگیر در سیتسم اطلاعاتی انبار

انواع هزینه ها

خرید خارجی

نحو سفارش کالا در انبار

نقاط ضعف

فصل سوم تئوریهای علمی مرتبط با موضوع

طراحی یک سیستم انبار داری

هدف از استقرار سیستم انبار داری و تعریف سیستم انبار داری

فرمهای مورد نیاز در انبار داری

دستورالعمل دریافت کالا و انبارش موقت و دائم (کنترل مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده)

دستورالعمل تحویل کالا (مجوزهای مورد نیاز هنگام دریافت کالا از فروشنده)

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

شرح مختصری ازعملیات تجاری موردنظریاتاکیدبر عملیاتی که آثار مالی دارند

طرح سرفصل های حسابداری مورد نیاز

طراحی فرم های مورد نیاز سیستم (فرم دریافت و پرداخت نقدی، فرم تنخواه گردان، فرم سند حسابداری)

عملیات مالی مختلف و انجام ثبت حسابداری برای آن و چگونگی بستن حسابها و سود و زیان

مراحل طبقه بندی و کد گذاری موجودی های انبار

سیستم های مختلف طبقه بندی موجودی کالا

کد گذاری موجودی ها و روش های آن

کد مشخصه موجودی کالا

برنامه ریزی و کنترل وارزیابی موجودی ها

برنامه ریزی موجودی و کنترل

گزارش انبار وانبار داری

روش های کنترل و شمارش موجودی کالا (انبار گردانی)

روش های کنترل موجودی های انبار

تشکیل کمیته شمارش و تعیین اعضای آن

فصل چهارم نتایج و پیشنهادات

تجزیه و تحلیل و ارائه نتایج و پیشنهادات به منظور بهینه سازی

منابع و مأخذ

فرم ها

خرید و دانلود | 47,000 تومان
تبلیغات متنی