امروز جمعه 11 اسفند 1402

نمونه سوال فارسی و انگلیسی تکنیک درک مسئله

0

Which aspect of project controls involves determining the sequence and dependencies of project activities

A) Resource allocation
B) Ignoring project schedules
C) Activity relationships
D) Avoiding cost analysis

کدام جنبه از کنترل های پروژه شامل تعیین توالی و وابستگی فعالیت های پروژه می شود؟

الف) تخصیص منابع
ب) نادیده گرفتن زمانبندی پروژه
ج) روابط فعالیت
د) اجتناب از تجزیه و تحلیل هزینه

What technique is commonly used in project controls to estimate the duration of project activities by considering various factors like resources, constraints, and dependencies

A) Activity slack analysis
B) Avoiding project scheduling
C) Critical Path Method (CPM)
D) Ignoring earned value tracking

معمولاً چه تکنیکی در کنترل های پروژه برای تخمین مدت زمان فعالیت های پروژه با در نظر گرفتن عوامل مختلف مانند منابع، محدودیت ها و وابستگی ها استفاده می شود؟

الف) تحلیل سستی فعالیت
ب) اجتناب از برنامه ریزی پروژه
ج) روش مسیر بحرانی (CPM)
د) نادیده گرفتن ردیابی ارزش کسب شده

تبلیغات متنی