امروز یکشنبه 26 فروردین 1403

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

0

تعداد صفحات: 3 صفحه

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

تعداد گویه ها: 40 گویه

روش نمره دهی و تفسیر دارد

پایایی و روایی دارد

خرید و دانلود - 7000 تومان
تبلیغات متنی