امروز دوشنبه 01 مرداد 1403

پروژه مالی سیستم انبارداری

0

تعداد صفحات: 34 صفحه

بخش اول کلیات

مقدمه

هدف از تحقیق

حدود زمانی و مکانی محل تحقیق

بخش دوم هدف از استقرار سیستم انبارداری

مقدمه

هدف از استقرار سیستم انبار داری و تعریف سیستم انبار داری

فرمهای مورد نیاز در انبار داری

دستورالعمل دریافت کالا و انبارش موقت و دائم

دستورالعمل تحویل کالا

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

روش اجرا

انبارش کالاهای خریداری شده

تحویل کالا و مواد اولیه از انبار

خروج ضایعات

مشخصات مکان لازم برای نگهداری کالا

منابع و مأخذ

خرید و دانلود | 37,000 تومان
تبلیغات متنی