امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی سلامت روان معلمان و آثار آن در سلامت دانش آموزان

0

پرستو عابدین - روش تحقیق

موضوع: بررسی سلامت روان معلمان و آثار آن در سلامت دانش آموزان

روش تحقیق: به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی از نوع پیمایشی تحلیلی

واحد تحلیل: مدارس ابتدایی تهران

واحد مشاهده: معلمان مدارس مقطع ابتدایی تهران

جامعه آماری: معلمان و مدیران مدارس

سطح تحلیل: میانه

ابزار تحقیق: پرسشنامه

روش نمونه گیری: نمونه گیری خوشه ای – تعدادی مدارس ابتدایی را در مناطق 22 گانه تهران انتخاب می کنیم، سپس در مدارس انتخابی، پرسشنامه ها میان معلمان توزیع می گردد.

روش اعتبار سنجی: اعتبار درونی پرسشنامه از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد سنجش واقع شد. این روش یک آزمون آماری است که حاصل آن یک ضریب به نام آلفای کرونباخ است و برای آزمون قابلیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه‌ای که به صورت طیف لیکرت طراحی شده و جوابهای آن چند گزینه‌ای می‌باشند، به کار می‌رود.

تبلیغات متنی