امروز دوشنبه 27 فروردین 1403

پرسشنامه مشکلات تصمیم گیری شغلی CDDQ گاتی و همکاران 1966

0

تعداد صفحات: 10 صفحه

تعداد گویه ها: 44 سوال

پایایی و روایی دارد

روش نمره گذاری دارد

خرید و دانلود - 21000 تومان
تبلیغات متنی