امروز شنبه 12 اسفند 1402

ادراک از مدیریت

0

   
ادراک از مدیریت
     
ساخته شده توسط آرین آرانی
باسمه تعالی
همکار ارجمند
سلام علیکم، پرسشنامه پیوست به منظور بررسی ویژگی های مدیر نمونه و وضعیت مدیریت فعلی تدوین شده است. پرسشنامه محرمانه بوده و خواهشمند است پس از تکمیل، آن را در پاکت مهر و موم نموده و به واحد مسترد فرمایید.
در ستون راست ویژگیهایی ارائه شده که کم یا بیش در همه وجود دارد. اما نکته در غالب بودن ویژگی است.
وضعیت مطلوب: بیانگر ویژگیهای مطلوب برای یک مدیر نمونه است. آن ویژگی غالبی که شما انتظار دارید و می خواهید مدیر داشته باشد.
وضعیت موجود: بیانگر وضع فعلی مدیریت در محیط کار شماست. آن ویژگی غالبی که مدیر شما دارد.
از شما درخواست می شود به دو وضعیت یاد شده حسب تعریف زیر نمره ای بین 0 تا پنج بدهید.
همان طور که ملاحظه می فرمایید برای هر ویژگی دو وضعیت مطلوب و موجود پنج گزینه: (0)= هیچ، (1)= خیلی کم، (2)= کم، (3)= تا حدی، (4)= زیاد و (5)= خیلی زیاد پیش بینی شده که درخواست می شود با علامت × نظر خود را مشخص فرمایید.
مشخصات عمومی:
مرد □ زن □            مدرک تحصیلی: دیپلم □   فوق دیپلم □   لیسانس □   فوق لیسانس و بالاتر □
تجربه کار در محیط های اداری... سال... ماه           تجربه کار... سال... ماه
تجربه همکاری با مدیریت فعلی... سال... ماه
مدیر مورد نظر شما: مدیر ارشد □ مدیر میانی □ مدیر مستقیم □ نظام مدیریتی □
لطفا" به همه موارد پاسخ دهید و هردو وضعیت را مشخص فرمایید. قبلا از همراهی شما تشکر می شود.
وضعیت مطلوب
بیانگر مدیر نمونه (ویژگی غالب)
   
ویژگی
   
وضعیت موجود
بیانگروضع فعلی(ویژگی غالب)
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
1.       حضور به موقع
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
2.       برقراری ارتباط صمیمی با کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
3.       پافشاری بر تصمیم نادرست
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
4.       سهولت دسترسی به مدیر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
5.       استقبال از افکار نو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
6.       خشک و مقرراتی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
7.       سختگیر در کارها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
8.       توجه به نیاز های آموزشی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
9.       تلاش برای افزایش رضایت شغلی کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
10.      مداخله در اختلاف کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
11.      اعتماد به کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
12.      مسوولیت پذیر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
13.      رعایت عدالت و انصاف
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
14.      تقویت روحیه همکاری در محیط کار
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
15.      جلب اعتماد کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
16.      توانایی علمی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
17.      توانایی جسمی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
18.      لحن آرام و ملایم
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
19.      بی توجه به مشکلات کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
20.      توجه به منافع شخصی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
21.      اخذ تصمیم های نادرست
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
22.      انتساب تلاش دیگران به خود
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
23.      باور داشتن کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
24.      جلب احترام کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
25.      داشتن درک متقابل
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
26.      امتیاز دادن به آشنایان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
27.      رعایت دقیق ضوابط
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
28.      توجه به رابطه و پارتی بازی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
29.      توجه به تملق
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
30.      توجه به سخن چینی و غیبت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
31.      خودرای (دیکتاتور)
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
32.      قدرت و قاطعیت در تصمیم گیری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
33.      تردید در تصمیم گیری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
34.      نشان دادن عکس العمل متناسب با موقعیت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
35.      خوب گوش دادن
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
36.      پرحرفی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
37.      توجه به نظرات کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
38.      الگو و سرمشق بودن
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
39.      جلب مشارکت کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
40.      مشورت با کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
41.      مشورت با گروهی خاص
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
42.      حساسیت به سلسله مراتب اداری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
43.      حمایت بی دلیل از سلسله مراتب
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
44.      سعه صدر در برخورد تند کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
45.      لجباز و یکدنده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
46.      پذیرش اشتباه خود
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
47.      ضعف در مقابل مقامهای بالاتر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
48.      پذیرش حرف حق
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
49.      تلاش برای رفع اشتباه خود
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
50.      مغرور بودن به مقام خود
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
51.      دادن وعده زیاد
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
52.      عمل به وعده ها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
53.      طرح مشکلات باصداقت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
54.      حمایت و پشتیبانی از کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
55.      ملاک قرار دادن تجربه و تخصص برای پست ها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
56.      به کارگیری افراد قوی و توانمند
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
57.      رعایت انطباق پست سازمانی و نیروی انسانی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
58.      تقویت پشتکار، جدیت و پیگیری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
59.      ارتباط محبت آمیز
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
60.      دادن بازخورد سریع و صحیح
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
61.      مراعات حرمت انسانی کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
62.      اعطای پاداش بر اساس عملکرد و شایستگی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
63.      تشویق و حمایت از نوآوری و خلاقیت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
64.      برقراری نظم
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
65.      استفاده شخصی از امکانات دولتی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
66.      مسلط و آشنا با کار
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
67.      دقت و توجه به گزارشهای اداری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
68.      تلاش برای رفع مشکلات کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
69.      آشنا با وظایف
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
70.      برنامه ریز
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
71.      دارای هدف
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
72.      اهل مطالعه و افزایش معلومات خود
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
73.      انجام به موقع کارها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
74.      پیگیر و دقیق
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
75.      ارجاع درست و صحیح کارها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
76.      بهره گیری از فن آوری (تکنولوژی)
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
77.      پشیبانی و حمایت از مجری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
78.      توجه بیشتر بر کیفیت تا کمیت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
79.      اجرای کارهای ظاهری و نمایشی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
80.      ترغیب کارکنان برای خوب انجام دادن کارمفید
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
81.      به کارگیری تنبیه در مقابل اشتباهها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
82.      انتقاد پذیر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
83.      ایجاد هماهنگی در کارها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
84.      مطلع ساختن کارکنان از اهداف
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
85.      داشتن حضور فیزیکی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
86.      کنترل و پیگیری مستقیم پیشرفت کارها
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
87.      خشک و نظر تنگ
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
88.      پرخاشگر و عیبجو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
89.      ایرادگیر و غرغرو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
90.      ایجاد دوباره کاری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
91.      شجاع در تغییر عقیده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
92.      توجه به نظرات دیگران در برنامه ریزی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
93.      خود را برتر انگاشتن
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
94.      تصمیم گیری حسب مطالعه
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
95.      تصمیم گیری حسب سلیقه
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
96.      خوشیبین
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
97.      کمال گرا
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
98.      واگذاری اخذ تصمیم به گروههای کاری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
99.      واگذاری حل مشکل به گذشت زمان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
100.    توجه به امور زیر بنایی در حل مسائل
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
101.    توجه به علل پدید آمدن مساله (مسائل)
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
102.    مداخله غیر ضروری در امورتفویضی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
103.    بزرگ جلوه دادن مسائل جزیی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
104.    قطع کردن صحبت مخاطب
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
105.    ارائه جوابهای سربالا یا دوپهلو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
106.    حیله گر و مکار
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
107.    غالب بودن برقراری ارتباط گفتاری با کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
108.    غالب بودن برقراری ارتباط نوشتاری با کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
109.    به کارگیری حرکات دست و صورت هنگام صحبت
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
110.    آراستگی ظاهری
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
111.    تلاش برای حفظ نیروهای توانمند
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
112.    صرف وقت برای کارکنان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
113.    دادن دستورهای صریح و شفاف
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
114.    چشم پوشی از تخلفاتی چون: سوء استفاده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
115.    موثر و فعال
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
116.    رسمی و بوروکراتیک
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
117.    قدرت گرا و فرمانده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
118.    متوقع اما منطقی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
119.    توجه بیشتر به کار تا افراد
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
120.    کم اطلاع و مستبد
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
121.    پدرانه و ملاطفت آمیز
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
122.    خالص و بی آلایش
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
123.    شکاک
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
124.    تهدید کننده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
125.    حامی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
126.    توجیه گر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
127.    صادق و بی ریا
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
128.    دارای جاذبه
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
129.    گرم و صمیمی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
130.    زود رنج و حساس
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
131.    دستپاچه و عجول
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
132.    کینه جو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
133.    مشاوری توانمند
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
134.    تحقیر کننده
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
135.    آهسته و بی حال
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
136.    غیر قابل پیش بینی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
137.    متواضع
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
138.    همراه
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
139.    مدیر ذاتی
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
140.    مقاوم در مقابل تغییر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
141.    پاسخگو
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
142.    انتقال دانش خود به دیگران
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
143.    نثر روان و واضح
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
144.    بازنده ای حوب
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
145.    شاد و پر نشاط
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
146.    تحمل رقیب
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
147.    تحمل دشمن
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
148.    اهل ریسک
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
149.    انعطاف پذیر
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
150.    معتقد به تجربه و خطا
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
151.    بهره گیر از تجربیات گذشتگان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
   
152.    استفاده بهینه از زمان
   
5
   
4
   
3
   
2
   
1
   
0
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
ملاحظات

تبلیغات متنی