امروز سه شنبه 02 مرداد 1403

آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه

0

آزمون سنجش سلامت ذهن دانش آموزان دوره متوسطه

راهنمای عملی مقیاس های سلامت ذهن:

پرسشنامه سلامت ذهن که شامل 4 مقیاس می باشد. در این پرسشنامه سعی شده همه ابعاد سلامت ذهن سنجیده شود:

مقیاس (الف): عزت نفس فرد را می سنجد که شامل عزت نفس شخصی، تحصیلی و خانوادگی بوده است.

سؤالات 1 تا 40 مربوط به عزت نفس می باشد که مجموع آن عزت نفس فرد را نشان می دهد و با (بله) (تاحدودی) و (خیر) نمره گذاری می شود. ضریب پایایی این مقیاس 82/0 می باشد و برای تعیین وضعیت فرد در این مقیاس نمرات کل سؤالات با هم جمع می شوند و سپس با مراجعه به جدول 4-4 نمره استاندارد T و رتبه درصدی مشخص می شوند. در آخر سؤالات تحلیل عوامل شده و تحلیل عوامل سؤالات، 5 عامل زیر را مشخص ساخته است:

عامل اول: سرزندگی و تحرک که شامل سؤالات 11، 7، 14، 13، 40، 25، 22 می باشد.

عامل دوم: سازگاری با دیگران که شامل سؤالات 30، 29، 38، 17، 32، 12، 26، 36، 19، 18 می باشد.

عامل سوم: حقارت که شامل سؤالات 3، 4، 6، 9، 35، 5، 37 می باشد.

عامل چهارم: ناسازگاری اجتماعی است که شامل سؤالات 33، 34، 23، 31، 20، 24 می‌باشد.

عامل پنجم: اعتماد به نفس که شامل سؤالات 39، 16، 2، 28، 1، 8، 10، 15، 27 می باشد. قابل ذکر است که نمرات پائین در این مقیاس عدم اعتماد به نفس و نمرات بالا اعتماد به نفس را نشان می دهد.

مقیاس(ب): عواطف مثبت و منفی فرد را می سنجد که شامل سؤالات 1 تا 19 است که با مقیاس 4 درجه ای نمره گذاری شده است 4 (همیشه) 3 (اغلب) 2 (گاهی) 1 (هیچگاه) ضریب پایایی این مقیاس 76/0 می باشد.

برای تعیین وضعیت فرد در این مقیاس نمرات کل سؤالات با هم جمع می شوند و سپس با مراجعه به جداول (5-4)، (6-4)، (7-4) نمره استاندارد T و رتبه های درصدی مشخص می شوند و همچنین تحلیل عوامل محاسبه می‌شود در تحلیل عوامل این مقیاس به 2 عامل عواطف منفی و عواطف مثبت تقسیم شد.

عواطف منفی شامل سؤالات 9، 13، 11، 1، 4، 16، 3، 7، 15، 17

عواطف مثبت که عامل دوم است شامل سؤالات 18، 14، 2، 8، 10، 6، 9، 5، 12 می باشد.

مقیاس (ج): رضایت از زندگی فرد را می سنجد که شامل 8 سؤال می باشد. نمرات بالا رضایت فرد و نمرات پایین نارضایتی فرد را نشان می دهد. با مقیاس 4 درجه ای نمره گذاری شده 4 (خیلی زیاد)، 3 (زیاد)، 2 (متوسط)، 1 (کم) ضریب پایایی این مقیاس 7/0 می باشد.

برای تعیین وضعیت فرد در این مقیاس نمرات کل با هم جمع می شوند و سپس با مراجعه به جدول 8-4 نمره استاندارد T و رتبه درصدی مشخص می شوند همچنین تحلیل عوامل سؤالات، محاسبه شده وبه 2 عامل منفی گرایی و مثبت گرایی تقسیم می شود. عامل مثبت گرایی که شامل سؤالات 2، 1، 3، 8، 4 و عامل منفی گرایی شامل سؤالات 8، 5، 6، 7 و 4 می باشد.

مقیاس (د): استقلال و وابستگی شخصیتی فرد را می سنجد و شامل 19 سؤال می باشد. نمرات بالا استقلال و نمرات پایین وابستگی را نشان می دهد. و به صورت (بله)، (تا حدودی)، (خیر) نمره گذاری می شود.

ضریب پایایی این مقیاس 65/0 می باشد. برای تعیین وضعیت فرد در این مقیاس نمرات کل سؤالات با هم جمع می شوند و سپس با مراجعه به جدول (9-4) نمره استاندارد T و رتبه های درصدی مشخص می شوند. همچنین تحلیل عوامل محاسبه شده است و به 2 عامل بخت و اقبال و استقلال رأی تقسیم می شود.

عامل اول بخت و اقبال شامل سؤالات 2، 12، 1، 4، 11، 13، 18، 16، 10، 15 می باشد.

عامل دوم استقلال رأی شامل سؤالات 17، 15، 8، 19، 7 می گردد.

در آخر نمرات T استاندارد کلیه مقیاس ها با هم جمع شده و مجدداً به نمره T تبدیل شده است که نمره کل و استاندارد T و رتبه های درصدی آن در جدول (10-4)مشخص شده است.

کلید پرسشنامه:

جدول (الف)کلید پرسشنامه مقیاس عزت نفس

شماره سؤالات

بله

تاحدودی

خیر

اعتماد به نفس

1

2

1

0

اعتماد به نفس

2

2

1

0

حقارت

3

0

1

2

حقارت

4

0

1

2

حقارت

5

0

1

2

حقارت

6

0

1

2

سرزندگی

7

2

1

0

اعتماد به نفس

8

2

1

0

حقارت

9

0

1

2

اعتماد به نفس

10

0

1

2

سرزندگی

11

2

1

0

سازگاری با دیگران

12

2

1

0

سرزندگی

13

2

1

0

سرزندگی

14

2

1

0

اعتماد به نفس

15

2

1

0

اعتماد به نفس

16

2

1

0

سازگاری با دیگران

17

2

1

0

سازگاری با دیگران

18

0

1

2

سازگاری با دیگران

19

0

1

2

ناسازگاری اجتماعی

20

0

1

2

21

0

1

2

سرزندگی

22

2

1

0

ناسازگاری اجتماعی

23

0

1

2

ناسازگاری اجتماعی

24

2

1

0

سرزندگی

25

0

1

2

سازگاری با دیگران

26

2

1

0

اعتماد به نفس

27

0

1

2

اعتماد به نفس

28

0

1

2

سازگاری با دیگران

29

2

1

0

سازگاری با دیگران

30

2

1

0

ناسازگاری اجتماعی

31

0

1

2

سازگاری با دیگران

32

2

1

0

ناسازگاری اجتماعی

33

0

1

2

ناسازگاری اجتماعی

34

0

1

2

حقارت

35

0

1

2

سازگاری با دیگران

36

2

1

0

حقارت

37

2

1

0

سازگاری با دیگران

38

2

1

0

اعتماد به نفس

39

2

1

0

سرزندگی

40

0

1

2

جدول(ب) کلید پرسشنامه مقیاس عواطف مثبت و منفی

شماره سؤالات

4

(همیشه)

3

(اغلب)

2

(گاهی)

1

(هیچگاه)

عواطف منفی

1

1

2

3

4

عواطف مثبت

2

4

3

2

1

عواطف منفی

3

1

2

3

4

عواطف منفی

4

1

2

3

4

عواطف مثبت

5

4

3

2

1

عواطف مثبت

6

4

3

2

1

عواطف منفی

7

1

2

3

4

عواطف مثبت

8

4

3

2

1

مشترک در هر دوعاطفه

9

1

2

3

4

عواطف مثبت

10

4

3

2

1

عواطف منفی

11

1

2

3

4

عواطف مثبت

12

4

3

2

1

عواطف منفی

13

1

2

3

4

عواطف مثبت

14

4

3

2

1

عواطف منفی

15

1

2

3

4

عواطف منفی

16

1

2

3

4

عواطف منفی

17

1

2

3

4

عواطف مثبت

18

4

3

2

1

19

4

3

2

1

جدول (ج) کلید پرسشنامه مقیاس رضایت از زندگی

شماره سؤالات

4

(خیلی زیاد)

3

(زیاد)

2

(متوسط)

1

(کم)

مثبت گرایی

1

4

3

2

1

مثبت گرایی

2

4

3

2

1

مثبت گرایی

3

4

3

2

1

مشترک در هر دو

4

4

3

2

1

منفی گرایی

5

1

2

3

4

منفی گرایی

6

1

2

3

4

منفی گرایی

7

1

2

3

4

مشترک در هر دو

8

1

2

3

4

جدول (د) کلید پرسشنامه مقیاس استقلال و وابستگی شخصیتی

شماره سؤالات

بله

تاحدودی

خیر

بخت و اقبال

1

0

1

2

بخت و اقبال

2

0

1

2

3

2

1

0

بخت و اقبال

4

2

1

0

5

0

1

2

6

2

1

0

استقلال رأی

7

0

1

2

استقلال رأی

8

0

1

2

9

2

1

0

بخت و اقبال

10

2

1

0

بخت و اقبال

11

0

1

2

بخت و اقبال

12

0

1

2

بخت و اقبال

13

0

1

2

14

2

1

0

مشترک در هر دو

15

2

1

0

بخت و اقبال

16

0

1

2

استقلال رأی

17

2

1

0

بخت و اقبال

18

2

1

0

استقلال رأی

19

2

1

0

سن: جنس: پایه: شغل پدر: شغل مادر: سن پدر: سن مادر:

تحصیلات پدر: تحصیلات مادر: تعداد اعضاء خانواده:

الف: لطفا یکی از موارد زیر را علامت بزنید.

سؤالات شخصی

1-من به خود اطمینان دارم.

2-من سعی می کنم برای خود احترام قائل باشم.

بله تا حدودی خیر

3-صفات زیادی در من وجود دارد که می خواهم آنها را تغییر بدهم.

بله تا حدودی خیر

4-در زندگیم کارها آشفته و بی سر و سامان است.

5-من خودم را نسبتا ضعیف و دست کم می گیرم.

بله تا حدودی خیر

6-برای هر اشتباهی من خودم را سرزنش می کنم.

بله تا حدودی خیر

7-از لحاظ جسمانی از خودم خوب مراقبت می کنم.

بله تا حدودی خیر

8-از سیمای ظاهری خودم راضی هستم.

بله تا حدودی خیر

9- من اغلب نگران این هستم که دیگران در مورد من چه می اندیشند.

بله تا حدودی خیر

10-اغلب احساس می کنم نمی توانم به دیگران اعتماد کنم.

بله تا حدودی خیر

11-من معمولا فردی گرم و صمیمی هستم و دوستان زیادی دارم.

بله تا حدودی خیر

12-فکر می کنم فردی صادق و درستکار هستم.

بله تا حدودی خیر

13-من فکر می کنم یک شخصیت جذاب دارم.

بله تا حدودی خیر

14- من آدم شادی هستم.

بله تا حدودی خیر

15-من زرنگ و باهوش هستم.

بله تا حدودی خیر

16-من در آینده شخص بزرگی خواهم شد.

بله تا حدودی خیر

17-من عقاید خوبی دارم.

بله تا حدودی خیر

18-من به آسانی از کاری منصرف می شوم.

بله تا حدودی خیر

19-من در منزل رفتارم بد است.

بله تا حدودی خیر

20-من اعلب مایه رنجاندن دیگران می شوم.

بله تا حدودی خیر

21-درباره خیلی چیزها بی اطلاع هستم.

بله تا حدودی خیر

22-انرژی و تحرک زیادی دارم.

بله تا حدودی خیر

23-وقتی سعی می کنم کاری انجام دهم خرابکاری می کنم.

بله تا حدودی خیر

24-در بازیها و ورزش سرگروه و راهنما هستم.

بله تا حدودی خیر

25-در بازیها و نرمش به جای بازی کردن تماشا می کنم.

بله تا حدودی خیر

26-می توانید به من اعتماد کنید.

بله تا حدودی خیر

27-من به چیزهای بدی فکر می کنم.

بله تا حدودی خیر

28-من به آسانی گریه می کنم.

سؤالات خانوادگی

29-من از روابط خانوادگیم راضی هستم.

بله تا حدودی خیر

30-من عضو مهمی در خانواده هستم.

بله تا حدودی خیر

31-والدین من انتظارات بیش از حد از من دارند.

بله تا حدودی خیر

32-خانواده و فامیل مرا دوست دارند.

بله تا حدودی خیر

33-خانواده ام از من مأیوس هستند.

بله تا حدودی خیر

سؤالات تحصیلی

بله تا حدودی خیر

34-همکلاسی هایم مرا مسخره می کنند.

بله تا حدودی خیر

35-و قتی معلم مرا صدا یم زند دستپاچه می شوم.

بله تا حدودی خیر

36-من در مدرسه رفتار خوبی دارم.

بله تا حدودی خیر

37-من تکالیف درسیم را به خوبی انجام می دهم.

بله تا حدودی خیر

38-من عضو مهمی در کلاس هستم.

بله تا حدودی خیر

39- من به خوبی می توانم در حضور شاگردان انشاء بخوانم.

بله تا حدودی خیر

40- من از مدرسه بیزارم.

بله تا حدودی خیر

ب: لطفاً یکی از صفات زیر را در مورد خودتان انتخاب علامت بزنید.

4 (همیشه)

3 (اغلب)

2(گاهی)

1(هیچگاه)

1- زودرنج

4 3 2 1

11- پریشان

4 3 2 1

2-زیرک

4 3 2 1

12-هیجانی

4 3 2 1

3-خجالتی

4 3 2 1

13- آشفته

4 3 2 1

4-عصبی

4 3 2 1

14-قوی

4 3 2 1

5-مصمم

4 3 2 1

15- خطاکار

4 3 2 1

6-بادقت

4 3 2 1

16- بیمناک

4 3 2 1

7-نگران

4 3 2 1

17- خصومت آمیز

4 3 2 1

8-فعال

4 3 2 1

18- مشتاق

4 3 2 1

9-ترسو

4 3 2 1

19- احساس بالندگی و غرور

4 3 2 1

10-علاقه مند

4 3 2 1

ج) لطفاً یکی از موارد زیر را علامت بزنید.

4 (خیلی زیاد) 3 (زیاد) 2 (متوسط) 1 (کم)

1- در اکثر موارد زندگی من، به آرمانهایم بسیار نزدیک است.

4 3 2 1

2-شرایط زندگیم بسیار عالی است.

4 3 2 1

3-تاکنون به هر هدف مهمی که در زندگی داشته رسیده ام.

4 3 2 1

4-اگر می توانستم زندگی دوباره ای داشته باشم، تقریباً هیچ چیز را تغییر نمی دادم.

4 3 2 1

5-دنیا همه اش رنج و عذاب است.

4 3 2 1

6-اغلب احساس می کنم پوچ و بی هدف هستم.

4 3 2 1

7-اغلب نسبت به زندگی بدبین می شوم.

4 3 2 1

8-از 4 شکل زیر زندگی خود را به کدام یک از شکل زندیکتر می دانید.

L K J

4 3 2 1

د)لطفاً یکی از موارد زیر را علامت بزنید.

1- آیا معتقدید که شخصیت شما به طور کامل در اثر آنچه در دوران کودکی شما گذشته شکل گرفته و از این رو برای تغییر دادن آن کاری از دستتان ساخته نیست.

بله تا حدودی خیر

2-آیا گاهی احساس می کنید تحت کنترل نیروهای خارجی و محیطی یا اطرافیان هستید و خودتان کنترلی بر اعمال خود ندارید.

بله تا حدودی خیر

3-آیا در تصمیم گیری به آنچه دیگران می گویند گوش می کنید ولی تصمیم نهایی را خودتان می گیرید.

بله تا حدودی خیر

4-آیا به تلاش و کوشش در موفقیت معتقدید و شانس و اقبال را عامل فرعی می دانید.

بله تا حدودی خیر

5-آیا به سادگی تحت تأثیر بحثها و استدلال دیگران قرار می گیرید و از خود نظری ندارید.

بله تا حدودی خیر

6-اگر شاهد نوعی بازی و ورزشی باشید که دوست داشته باشید آنرا به خوبی بازی کنید آیا معمولاً قادرید مهارت لازم را کسب کنید.

7-آیا به قدرتهای ماوراء طبیعت مثل خدا و سرنوشت متکی هستید.

بله تا حدودی خیر

8- آیا هرگز با استخاره کردن و کارهای نظیر آن تصمیم گرفته اید.

بله تا حدودی خیر

9-آیا در موقع ناراحتی تلاش خواهید کرد که با سایر مردم رفتار دوستانه ای داشته باشید.

بله تا حدودی خیر

10- معمولاً والدین باید به فرزندانشان از کودکی مستقل بودن را آموزش بدهند تا بچه ها بعدها بتوانند مسئولیت رفتار خود را بر عهده بگیرند.

بله تا حدودی خیر

11- اگر برایم حادثه ای اتفاق بیفتد معمولاً دیگران را مسبب آن می دانم.

بله تا حدودی خیر

12- اگر کاری که می خواهید انجام دهید به نتیجه نرسد معمولاً آن را به بدشناسی ربط می دهید.

بله تا حدودی خیر

بله تا حدودی خیر

13- دنیا در دست چندین نفر آدم با قدرت می چرخد و یک فرد معمولی نمی تواند در تعیین سرنوشت آن مؤثر باشد.

بله تا حدودی خیر

14- در مورد شخص من بخت و اقبال تأثیر چندانی ندارد.

بله تا حدودی خیر

15- بیشتر بدبیاری ها نتیجه عدم شایستگی، سهل انگاری و تنبلی است.

بله تا حدودی خیر

16- بیشتر اوقات احساس من این است که روی وقایعی که برایم اتفاق می افتد نفوذ ناچیزی دارم.

بله تا حدودی خیر

17- لازمه کسب موفقیت سخت کوشی است و شانس و اقبال در این زمینه نقش چندانی ندارد.

بله تا حدودی خیر

18- بدست آوردن یک شغل خوب بستگی به این دارد که آدمی از فرصتها استفاده کند.

بله تا حدودی خیر

19- چیزی به نام شانس و اقبال وجود ندارد.

بله تا حدودی خیر

تبلیغات متنی