امروز سه شنبه 15 اسفند 1402

بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی

0

تعداد صفحات: 50 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

فرضیه

هدف تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعریف اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

نکته مهم مربوط به مکمل های زناشویی در ازدواج

مبانی نظری (زناشویی)

خانواده و ضرورت ازدواج

تعریف ازدواج

اسلام وازدواج

اهداف ازدواج

فواید ازدواج

انگیزه های ازدواج

مهم ترین انگیزه های تشکیل خانواده از نظر اسلام

سن ازدواج

سن مناسب ازدواج

ازدواج سالم و پایدار

عوامل توفیق و حفظ زناشویی

رابطه سن ازدواج و رضایت زناشویی

خصوصیات خانواده سالم

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه پژوهش

حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH

طرح تحقیق

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 45,000 تومان
تبلیغات متنی