امروز جمعه 11 اسفند 1402

بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

0

تعداد صفحات: 44 صفحه

مقدمه

فصل اول: کلیات

مساله تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

طرح تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه (های) تحقیق

تعریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق

تاریخچه تشکیل مدارس در ایران

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای تحقیق

روش تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: نتایج آماری

مقدمه

جداول

فصل پنجم: نتیجه گیری

تجزیه و تحلیل خلاصه های مطالب

آزمون بینه و سیمون

محدودیت ها

پرسشنامه

منابع

خرید و دانلود | 43,000 تومان
تبلیغات متنی