امروز جمعه 11 اسفند 1402

موضوعات جدید پایان نامه علوم تربیتی مدیریت آموزشی

0

بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای بر نگرش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

امکانسنجی اجرای یادگیری سیار در دانشگاه ها

کاربرد فن اوری اطلاعات در آموزش زبان

عارضه یابی ارزشیابی در دوره های آموزش مجازی دانشگاه ها

سنجش و ارزیابی میزان اثر بخشی سیستم آموزش بر سبک فکری

بررسی رابطه نگرش معلمان نسبت به کاربرد فناوری های آموزشی در فرآیند تدریس و انگیزه تحصیلی دانش آموزان

ارتباط هوش چندگانه با مهارت های مدیران در مدارس متوسطه شهر تهران

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

شناسایی و رتبه بندی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (IT) در ساختار آموزش و پرورش (با روش AHP)

بررسی میزان آگاهی معلمان از نظریه های یادگیری (رفتارگرایی، شناخت گرایی، شناختی – اجتماعی) و استفاده از آن در فرایند تدریس (مورد مقطع دبیرستان …)

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر یادگیری غیر رسمی معلمان (مورد مقطع دبیرستان ….)

ارزشیابی کیفیت مراکز فنی حرفه ای پسرانه شهر تهران و ارایه راهکارهای بهبود آن

نقش تکنولوژی در یادگیری دانش آموزان

بررسی عوامل انگیزشی و نگرشی موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

رابطه هوش هیجانی و شادکامی دانشجویان

بررسی میزان اثربخشی سبک های مختلف آموزشی و ارائه سبک بهینه

رابطه مهارت های معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

ارزیابی کارایی و رتبه بندی دانشگاه های دولتی کشور با روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی دانش آموزان

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با سلامت روانی دانش آموزان

بررسی رابطه باورهای فراشناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی با منطق فازی

طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه و ارائه راهکارهای افزایش آن

بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی (E-Learning)

بررسی رابطه رواشناسی تربیتی با انگیزش تحصیلی و خودکارآمدی و مهارت جزیی معلمان

نقش فراگیری اصول روانشناسی تربیتی در رضایت شغلی و مهارت کلی تدریس معلمان

بررسی تاثیر بازی های آموزشی کامپیوتری بر افزایش خلاقیت کودکان

ارزیابی و سنجش اثربخشی دوره های آموزش مجازی (موردی دانشگاه یا مرکز آموزش مجازی …)

کاربرد “نقشه های مفهومی” در راستای مشارکت و یادگیری همکارانه در آموزش الکترونیکی

ارزیابی کیفیت دوره های آموزش مجازی با استفاده از تئوری فازی

ارائه مدلی برای افزایش اثربخشی یادگیری در سیستمهای آموزش مجازی

شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در ایران با تاکید بر نظام آموزش عالی

بررسی و تحلیل یادگیری تطبیقی در آموزش الکترونیک

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت و سنجش میزان اثربخشی آنها در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

ارائه مدلی جهت سنجش میزان آمادگی و بلوغ یادگیری الکترونیکی در مراکز

بررسی میزان اثربخشی عوامل کلیدی موفقیت در یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های کشور

تحلیل هزینه-فایده و  ارزیابی اقتصادی بکارگیری یادگیری الکترونیکی در نهادها

امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دوره متوسطه از دیدگاه دبیران (متن کامل پایان نامه موجود است)

نیازسنجی آموزشی کارکنان

طراحی الگوئی جهت زمینه سازی خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش متوسطه ایران

بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در دبیرستان ها

رابطه الگوهای فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

-رابطه الگوهای فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان

نیازسنجی آموزشی کارکنان بخش آموزش دانشگاه …

بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی سبک های مدیریت تعارض مدیران  ورابطه آن با اثربخشی سازمانی در اداره آموزش و پرورش …

بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و موفقیت تحصیلی دانش آموزان

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت در اداره آموزش و پرورش …

بررسی و تحلیل موانع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی در اداره آموزش و پرورش

بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی در اداره آموزش و پرورش

پیش بینی وضعیت تحصیلی دانشجویان با استفاده از شبکه عصبی

بکارگیری داده کاوی برای کشف تاثیرعامل جنسیت و مدرسه در موفقیت تحصیلی رشته های مختلف

تدوین استراتژی بهینه منابع انسانی در در اداره آموزش و پرورش …

بررسی نقش مدیریت دانش در تبیین استراتژی های منابع انسانی سازمان …

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و اثربخشی سازمان ….

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان ….

بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان ….

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان ….

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان ….

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان ….

بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و  اثربخشی سازمان ….

تاثیر سبک رهبری سازمان بر فرهنگ منابع انسانی

تاثیر سبک رهبری سازمان بر اثربخشی منابع انسانی

تاثیر سبک رهبری سازمان بر خلاقیت سازمانی

تاثیر پاسخگویی سازمانی بر فرهنگ منابع انسانی

رابطه فرهنگ سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

رابطه تعهد سازمانی و خلاقیت سازمانی در سازمان های اداری

رابطه فرهنگ سازمانی و پاسخگویی سازمانی در سازمان های اداری

تاثیر سبک رهبری سازمان بر پاسخگویی سازمانی

رابطه شهروندی سازمانی با سودآوری سازمان …

رابطه عدالت سازمانی با سودآوری سازمان …

رابطه شهروندی سازمانی و عملکرد سازمان

رابطه عدالت سازمانی و فرهنگ سازمان

مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی

مدیریت مشارکتی و اثربخشی سازمانی

رابطه مدیریت مشارکتی و کارایی سازمانی

ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد کارت امتیازی متوارن BSC

تبلیغات متنی