امروز یکشنبه 03 تیر 1403
0

تعداد صفحات: 45 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مساله

هدف پژوهش

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه‏ های پژوهش

متغیرهای پژوهش

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

آموزش و پرورش و تاریخچه آن در ایران

اهمیت آموزش و پرورش

اهداف آموزش و پرورش

مقاطع تحصیلی

مقطع ابتدایی

اهداف دوره ابتدایی

ویژگی‌های معلم دبستان

پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

سایر عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی

انگیزه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی

معیارهای پیشرفت تحصیلی

آزمون معلم ساخته در مقابل آزمون تجاری

آزمون های پیشرفت در مقابل آزمون‌های استعداد

نقش معلم و جنسیت در آموزش و پرورش

تاثیر گرمی و صمیمیت معلم در پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پیشینه پژوهش

جمع بندی پژوهش‌ها مربوط به معلم مرد در دبستان

پژوهش‌های انجام شده در مورد برتری معلم زن در دبستان

فصل سوم: روش تحقیق

روش پژوهش

ابزار اندازه گیری پژوهش

روش اجرای پژوهش

جامعه آماری پژوهش

نمونه آماری و نحوه انتخاب آن

مدل های آماری

منابع و مآخذ

خرید و دانلود | 43,000 تومان
0

تعداد صفحات: 20 صفحه

مقدمه

در عصر حاضر هر روز ما شاهد تغییر و تحولاتی در سطح جهان هستیم که این تغییرات بر روی افراد آن جامعه اثر می گذارد.

افراد می خواهند به نوعی، از تغییر و تحول جهان خود آگاه شوند که در این راستا رسانه‌های گروهی می توانند به ما کمک بنمایند و از طریق این رسانه ها بسیاری از اطلاعات را بدست آوریم یکی از این دسته رسانه ها تلویزیون می باشد که هر روز بیشتر و بیشتر جای خود را در میان باز کرده است. کمتر خانه ای را شاهد هستیم که در آن تلویزیون نباشد و افراد خانواده از برنامه های آن استفاده نکنند.

در میان بییندگان و تماشاکنندگان تلویزیون فرزندان خانواده بیننده پر و پا قرص تلویزیون هستند تلویزیون می تواند اثرات بسیاری را بر روی دانش آموزان بگذارد که در بین دختران و پسران و همچنین سنین مختلف متفاوت است. اما چگونگی استفاده از این رسانه و کیفیت برنامه های تلویزیون می تواند موضوع مهمی باشد مسئولین سینما نیز در نظر دارند با بالا بردن کیفیت برنامه های خود اطلاعات مفید و مناسبی در گروههای سنی مختلف بر جای بگذارند، اما گاه با زیاده روی در تماشای این وسیله و استفاده نامطلوب، آثار منفی را بر جای می‌گذارد این آثار می تواند دانش آموزان را از انجام تکلیف و یا به موقع خوابیدن باز دارد و بچه ها نتوانند در دروس خود موفقیت حاصل کنند.

در این تحقیق که کنکاشی است پیرامون «تأثیر تماشای تلویزیون بر کیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی سعی شده است واقعیات موجود، بدون تعصب و اظهارنظر شخصی مورد مداقه قرار گیرد.

فهرست مطالب

مقدمه

عنوان تحقیق

تعریف و تحدید موضوع تحقیق

تعریف مسئله مورد پژوهش

هدف تحقیق

فرضیه ها

محدودیتها و مشکلات تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فرضیه

بیان روش تحقیق

تعیین جامعه آماری و روش نمونه گیری

توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری داده ها

روش آماری

پیشنهادات

خلاصه تحقیق

منابع

خرید و دانلود | 23,000 تومان
0

تعداد صفحات: 55 صفحه

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

فرضیه های تحقیق

تعاریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاریخچه‌ای در ارتباط با موضوع شخصیت

تعریف شخصیت

مفهوم برون‌گرایی: (extaversion)

شکل‌گیری شخصیت

رشد شخصیت

دیدگاههای نظری در مورد صفات شخصیتی

ارزیابی شخصیت

همسانی شخصیتی

اختلالات شخصیت

اختلال شخصیت پارانوئید

انواع تیپ‌های شخصیتی

تیپ برون‌گرای شهودی

فرمول بهره‌وری

علل کاهش بهره‌وری

تاثیر مشارکت کارکنان در بهره‌وری

ارزیابی و عملکرد و بهره‌وری

آگاه کردن کارکنان از نتایج عملکرد شغلی

احترام به خود ناشی از سازمان

مراحل موفقیت

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه‌ی مورد پژوهش

نمونه و روش نمونه‌گیری

ابزار اندازه‌گیری پژوهش

آزمون شخصیت آیزنگ

پرسشنامه شخصیت آیزنک

روش اجرای تست شخصیت آیزنگ

اعتبار و روایی پرسشنامه شخصیت آیزنگ

روش جمع‌آوری اطلاعات

روش پژوهش و تحلیل داده‌ها

بحث و نتیجه گیری

محدودیت‌های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

پیوست ها

پرسشنامه سنجش تیپ شخصیتی (درون‌گرایی و برون‌گرایی)

پرسشنامه سنجش بهره‌وری در سازمان

فهرست منابع

خرید و دانلود - 47000 تومان
0

تعداد صفحات: 65 صفحه

چکیده:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف پژوهش

فرضیه پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاریخچه بازی

بازی از دید روان شناسی قدیم

بازی از دید روانشناسی جدید

تعریف بازی و فرق آن با کار

بازی و رشد اجتماعی

ارزش بازی برای کودکان

بازی و بیان کلامی

عوامل موثر در بازی

رشد اجتماعی کودک

اصول رشد شناختی اجتماعی کودک

مراحل رشد ذهنی اجتماعی کودک

بازی درمانی

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه وروش نمونه گیری

روش جمع ­آوری اطلاعات

ابزار پژوهش

روشهای آماری

روش نمره­ گذاری

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه تست رشد اجتماعی وایلند

خرید و دانلود - 53000 تومان
0

تعداد صفحات: 84 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیرهای تحقیق

تعریف متغیرها

تعریف نظری

تعریف عملیاتی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاریخچه مذهب و سیر تحولات مذهبی

تعاریف مذهب (دین) ودینداری

مفهوم پرورش مذهب

مذهب و درک عاطفی

انگیزش مذهبی

اعتقادات مذهبی

نشانه هایی از انسان دارای مذهب

انگیزه گرایش مذهب

دین از نظر علمای انسان و تشیع

نظریه شهید استاد مطهری

نظر روانشناسان در مورد دین

نظریه اریکسون

نظریه کلبرگ وپیاژه

تاریخچه هوش هیجانی

مولفه های هوش هیجانی

الگوی هوش هیجانی

فیزیولژی هوش هیجانی

عوامل تشکیل دهنده هوش هیجانی

آموزش هوش هیجانی

هفت ویژگی مهم هوش هیجانی

مفاهیم توانایی ذهنی هوش هیجانی

الگوهای ترکیبی هوش هیجانی

الگوی پنج شخصیتی هوش هیجانی بار- آن (1997)

مفاهیم ترکیبی هوش هیجانی (بار- آن) 1997

مفاهیم ترکیبی هوش هیجانی گلمن

مدیریت هیجانها

انگیزه دادن به خود

شناسایی هیجانات دیگران

مدیریت روابط

الگوی پنج قسمتی بار - آن (1997)

نتایج یادگیری اجتماعی و هیجانی

اهمیت هوش هیجانی در فرآیند تفکر و یادگیری

اهمیت هوش هیجانی در سلامت جسمانی 

اهمیت هوش هیجانی در کنترل هیجانات

اهمیت هوش هیجانی در روابط اجتماعی

نظریه جیمز – لانگه

نظریه کنون – بارد

نظریه ارزیابی شناختی در هیجان

نظریه ساکتر – سینگر

نظریه پیوند هوش هیجانی

نظریه ثرندایک

نظریه گاردنر

هوش کلامی، زبانی

هوش منطقی و ریاضی

هوش فضایی تجسمی

هوش بدنی، جنبشی

هوش میان فرضی

هوش درون فردی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

روش اجراء و جمع آوری اطلاعات

طرح های پژوهشی

ابزار اندازه گیری

روایی و اعتبار آزمون

روش گردآوری داده ها

نوع ابزار و قسمت های مختلف آن

پیش فرض های پژوهش

نتیجه گیری

محدودیت تحقیق

پیشنهادات تحقیق

بحث و تفسیر نتایج

فهرست منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود - 57000 تومان
0

تعداد صفحات: 39 صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

فصل دوم: پیشینه تحقیق

هوش منطقی

مفهوم کلی هوش

عامل وراثت و محیط تأثیرگذار بر هوش

هوش منطقی (هوش بهر)

هوش هیجانی

تعریف هیجان

ظهور و پیدایش هوش هیجانی

تأثیر هوش هیجانی در زندگی و موفقیتها

پیشرفت تحصیلی

تعریف مفهومی پیشرفت تحصیلی

کم آموزی و پیشرفت تحصیلی 

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

تعریف انگیزه

تأثیر انگیزه بر پیشرفتهای تحصیلی و یادگیری

پژوهشهای انجام شده در این زمینه

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

نوع تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روایی و اعتبار ابزار اندازه گیری

روش آماری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیتهای تحقیق

پیشنهادات تحقیق

فهرست منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود - 39000 تومان
0

تعداد صفحات: 32 صفحه

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع

اهداف پژوهش

فریضه پژوهشی

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ویژگی های دوران نوجوانی

تغیییرات بدنی در دوران بلوغ

انواع مسائل و مشکلات نوجوانان

دیدگاه انسان گرایی

پیشینه تحقیق در ایران

ابزار اندازه گیری

روش نمونه گیری

بررسی عوامل پرخاشگری در میادین ورزشی

نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته

تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران

تعریف واژه پرخاشگری

نظریه های مربوط به پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

روشهای آماری

جامعه آماری

حجم نمونه

ابزار نمونه گیری

اعتبار و روایی

روش جمع آوری اطلاعات

یافته های پژوهشی

بحث درباره یافته ها

نتیجه گیری

موانع و محدودیت ها

پیشنهادات تحقیق

منابع

پرسشنامه

خرید و دانلود - 37000 تومان
0

تعداد صفحات: 49 صفحه

چکیده

در کشورهای پیشرفته 70% کودکان، زیر پوشش مراکز مهد کودک قرار دارند و در کشور ما این رقم تنها 8% است. دلیل استقبال کشورهای توسعه یافته از مهد کودک این است که امروزه روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی معتقدند که شخصیت اصلی انسان، در چهار سال اول زندگی شکل می‌گیرد و در این سنین، کودک باید تحت تعلیم و تربیتی عمیق و همه‌جانبه قرار گیرد تا به رشد کامل جسمی، روحی و عاطفی دست یابد.

در این میان، مراکز مهد کودک می‌توانند با ایجاد امکانات آموزشی،‌ پرورشی، اجتماعی و رفاهی، شرایط لازم را برای رشد همه جانبه کودکان فراهم سازند. این مراکز،‌ اولین محیط اجتماعی و در واقع پلی بین خانه و اجتماع بزرگی است که کودک به آن تعلق دارد. در این مراکز، آگاهی‌های اجتماعی کودک رشد یافته و با استفاده از روش‌های غیرمستقیم آموزشی، فرصتی برای یادگیری وسیعتر، غنی‌تر و همه جانبه‌تر پیدا می‌کند.

این نوع آموزش با روحیه جست و جوگر، فعال و کنجکاو کودک سازگارتر است و او را به یادگیری و اکتشاف برمی‌انگیزد.بنابراین درکنار خانواده‌ها و هم پای تربیت آنها، لازم است که مراکز آموزش پیش از دبستان در زمینه تکامل همه جانبه کودک نقش داشته باشند.اهمیت این مراکز زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم در بسیاری از مواقع، خانواده وظیفه خود را به دلیل آشنا نبودن با مسائل تربیتی، فقر فرهنگی، کم سوادی یا بی‌سوادی، مشکلات اقتصادی، دور بودن والدین ازمحیط خانه به علت کار و تأمین زندگی، از هم گسیختگی خانوادگی و مواردِ بی شمار دیگر، بخوبی ایفا نمی‌کند. اینجاست که مراکز مهد کودک باید کمبودهای آموزشی، تربیتی، جسمی و عاطفی کودکان را جبران نمایند.

هدف از مقاله حاضر بررسی رشد اجتماعی کودکان مهد کودک رفته و نرفته در مقطع ابتدایی شهرستان قزوین می باشد. برای این منظور 20 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی در شهرستان قزوین به عنوان نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.  در نتیجه برتری آزمودنیها که برنامه مهد کودک را گذرانده اند بر سایر آزمودنیها که بطور همخوان در همه مقایسه ها و در همه مراحل مطالعه نشان داده شد، و وجود تفاوتهای معنی دار در بین دو گروه در اکثر مقایسه ها انجام شده نشان دهنده اثرات مطلوب آموزش مهد کودک بر رشد اجتماعی، نمرات هوش کودکان حتی تا پایان سالهای دبستان است، بعلاوه یافته های بروشنی نشان می دهند که کودکان طبقات محروم، از لحاظ اجتماعی فرهنگی، بنحو چشمگیری از آموزش مهد کودک بهره گرفته اند. تفاوت بین این دو گروه در مواردی که احتمالا خانواده دارای امکانات فرهنگی زیادتری است کمتر از مواردی است که که این امکانات بطور نسبی کمتر است و والدین کم سواد تر هستند.

پیامد های نظری و عملی یافته ها کم و بیش روشن است، از لحاظ نظری، یافته ها تائید کننده مطالعات قبلی در مورد اثر غنی سازی محیط فرهنگی و ارائه امکانات حسی حرکتی بر رشد هوشی و مهارتهای ذهنی است. از لحاظ عملی یافته ها حاکی از آن است که امکان آموزش مهد کودک را نباید به عنوان امری تفننی که فقط در اختیار طبقات مرفه است تلقی کرد. در واقع، یافته ها نشان می دهد که کودکان اقشار محروم بیش از سایرین نیازمند اینگونه امکانات هستند و اثرات بارزتری را از آن می پذیرند، همچنین یافته ها نشان می دهد که اینگونه نهادها نقشی بالاتر از نگهداری کودکان در طی ساعات روز بر عهده دارند و می توانند اثرات دراز مدتی بر روند رشد روانی بعتی کودکان داشته باشند. نیاز به مهد کودکها و کودکستانها دولتی قابل دسترسی کودکان اقشار محروم کاملا از یافته ها نتیجه می شوند.

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف های کلی تحقیق

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه فرعی

متغیرهای تحقیق

تعاریف عملیاتی متغیرها

رشد اجتماعی

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

تحقیقات انجام شده

بررسی تحقیقات انجام شده در داخل ایران

بررسی تحقیقات انجام شده در خارج از ایران

مراحل رشد اجتماعی

رشد اجتماعی در دورهء نوجوانی

دگرگونی رفتار در دختران

نظریه ها

تاثیر مهدکودک بر رشد گسترش گفتار کودکان

شروع گفتار در کودکان

کودک و رشد زبانى او در خانواده و مهد کودک

تاثیر محیط به خصوص محیط مهد کودک در رشد زبانى

آموزش و توسعه گفتار و بیان از طریق بزرگسالان

رشد زبانى در کودکستان از طریق بازى در مهدکودک ها

نقش مهدکودک و مربیان مهد بر کودکان

نقش مهد کودک در پرورش و آموزش کودکان

هدفهای آموزش در دوران اولیه کودکی

اولویتهای برنامه آموزش در یک مهد کودک

ویژگی مربیان مهد کودک

ارتباط با مهدکودک

همکاری توأم والدین و مربیان مهد

فصل سوم: روش تحقیق

مواد و روشها

جامعه آماری

ابزار گردآوری داده ها

روایی محتوایی

نمونه آماری و نحوه گزینش آن

نتیجه گیری کلی و ارائه پیشنهادات

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و ماخذ

خرید و دانلود - 45000 تومان
0

موضوعات کار شده روش تحقیق رشته علوم تربیتی

...::: برای مشاهده فهرست و اطلاعات بیشتر روی عنوان کلیک کنید:::...

» بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی
» بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی
» بررسی استفاده از رنگهای شاد در طراحی اتاق بازی و روحیه کودکان
» بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر اطلاعات علمی دانشجویان دختر
» بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و کیفیت دانشجویان
» بررسی رابطه بین هیجان خواهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» تاثیر مطالعات غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر احساس خوشبختی در زندگی زوجین دانشجو
» بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین
» نقش بازی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
» بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی
» رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی و شبکه بهداشت
» بررسی نگرش معلمان در مورد علل بی نظمی دانش آموزان
» بررسی علاقمند کردن دانش آموزان مقطع ابتدائی به خواندن نماز
» روش تحقیق بررسی رابطه بین تأثیر استفاده از راهکارهای نوین آموزشی بر رضایت شغلی معلمان
» بررسی تاثیر ترتیب تولد بر میزان سازگاری زناشویی
» بررسی علمی گرایش جوانان به اعتیاد
» بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
» رابطه هوش اجتماعی و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
» بررسی پیامدهای اشتغال زنان بر رفتار اجتماعی فرزندان
» بررسی کودک آزاری و راه کارهای مقابله با آن
» بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی
» بررسی عوامل موثر بر ترک اعتیاد
» بررسی علل استرس شغلی
» بررسی عوامل موثر بر نحوه گذران اوقات فراغت جوانان بدون جداول
» بررسی موضوع طلاق و آثار آن بر روی فرزندان
» بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه
» بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی در دانش آموزان
» بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر
» بررسی عؤامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
» روش تحقیق بررسی رابطه بین اضطراب و انگیزه پیشرفت
» بررسی تأثیر هوش هیجانی بر پذیرش اجتماعی دانشجویان
» روش تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی استرس دانش آموزان
» بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران
» بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی
» بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی مادران شاغل و خانه دار
» بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان
» بررسی تاثیر شیوه های تدریس بر افزایش خلاقیت
» تأثیر تلفن همراه بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان
» عوامل مؤثر بر گرایش مردم به بیمه های زندگی
» بررسی رابطه گنجایش حافظه کوتاه مدت و پیشرفت دانشجویان
» بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان
» بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی
» اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
» بررسی رعایت حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه
» روش تحقیق بررسی رابطه اعتقادات دینی در کاهش مشکلات روحی روانی دانش آموزان دختر
» بررسی میزان استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی
» بررسی میزان پایبندی دانشجویان به اعتقادات دینی
» بررسی اشتغال مادران با افسردگی فرزندان
» روش تحقیق بررسی افت تحصیلی
» بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی
» بررسی رابطه بین بزهکاری با خود پنداره در جوانان و نوجوانان
» بررسی عوامل موثر بر میزان رعایت حجاب دانشجویان
» نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
» بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی معلمان
» بررسی رابطه مؤلفه های عدالت سازمانی با فرهنگ سازمانی در کارکنان
» بررسی خانواده عامل تاثیرگذار در رفتارهای دینی
» بررسی پایبندی به دین در دانشجویان
» بررسی رابطه نگرش به اعتقادات دینی با شادی و نشاط در زنان شاغل و خانه دار
» روش تحقیق بررسی و مقایسه خواب و مرگ
» بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان
» بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی رابطه بین افسردگی و سلامت روان مردان شاغل و غیر شاغل
» بررسی رابطه سلامت روان و مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی
» بررسی میزان مهارت های خواندن، نوشتن و حساب کردن و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش
» رابطه بین ویژگیهای پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر
» بررسی مقایسه افسردگی بین دو قشر غنی و فقیر
» روش تحقیق بررسی رفتار نابهنجار دانش آموزان دبیرستانی در مدارس
» روش تحقیق بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان
» روش تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر
» بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان
» روش تحقیق بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
» بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان
» بررسی افسردگی و اضطراب در زنان شاغل و خانه دار
» بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم
» بررسی بازیهای رایانه ای و نقش آن در اختلالات رفتاری کودکان
» بررسی رابطه روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان
» بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
» بررسی رابطه بین یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
» روش تحقیق تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
» بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
» روش تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق و تربیت اسلامی
» بررسی نقش کانال های ماهواره ای در بزه کاری جوانان
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان

0
» بررسی میزان افسردگی امدادگران مرد جمعیت هلال احمر
» بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان
» بررسی میزان پایبندی دانشجویان به اعتقادات دینی
» بررسی علل استرس شغلی
» روش تحقیق بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پسر
» بررسی نقش کانال های ماهواره ای در بزه کاری جوانان
» بررسی رابطه بین یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان
» بررسی رابطه روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقیت دانش آموزان
» بررسی رابطه بین بزهکاری با خود پنداره در جوانان و نوجوانان
» بررسی عؤامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
» رابطه هوش اجتماعی و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
» بررسی تأثیر هوش هیجانی بر پذیرش اجتماعی دانشجویان
» بررسی علل بروز مشکل فرار دختران از خانه
» بررسی رابطه نگرش به اعتقادات دینی با شادی و نشاط در زنان شاغل و خانه دار
» بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان
» بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی
» بررسی عوامل موثر برافت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی استفاده از رنگهای شاد در طراحی اتاق بازی و روحیه کودکان
» بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی و شبکه بهداشت
» رابطه روشهای یادگیری با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» روش تحقیق بررسی و مقایسه خواب و مرگ
» بررسی رعایت حجاب در بین دانشجویان دختر دانشگاه
» روش تحقیق بررسی رابطه بین تأثیر استفاده از راهکارهای نوین آموزشی بر رضایت شغلی معلمان
» بررسی رابطه بین سبک زندگی و آرامش روانی
» بررسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن در ارتقا و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» روش تحقیق بررسی رابطه بین اضطراب و انگیزه پیشرفت
» بررسی ناسازگاری کودکان پیش دبستانی مادران شاغل و خانه دار
» بررسی تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور
» بررسی رابطه بین رفتار شهروندی و کیفیت دانشجویان
» بررسی میزان مهارت های خواندن، نوشتن و حساب کردن و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی تأثیر سن زنان در رضایت زناشویی
» بررسی علمی گرایش جوانان به اعتیاد
» بررسی تاثیر ترتیب تولد بر میزان سازگاری زناشویی
» اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی دانش آموزان
» بررسی تاثیر استفاده از اینترنت بر اطلاعات علمی دانشجویان دختر
» بررسی رابطه گنجایش حافظه کوتاه مدت و پیشرفت دانشجویان
» روش تحقیق بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان
» بررسی عوامل موثر بر ترک اعتیاد
» بررسی خانواده عامل تاثیرگذار در رفتارهای دینی
» روش تحقیق بررسی رابطه نارضایتی شغلی و افسردگی
» بررسی اشتغال مادران با افسردگی فرزندان
» نقش بازی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی
» بررسی و آشنایی جوانان با موسیقی
» نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نظریه های مربوط به آن
» تأثیر تلفن همراه بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان
» بررسی رابطه بین افسردگی و سلامت روان مردان شاغل و غیر شاغل
» بررسی تاثیر شیوه های تدریس بر افزایش خلاقیت
» روش تحقیق بررسی اثر مشارکت ورزشی بر فشار روانی استرس دانش آموزان
» بررسی عدم استقبال سواد آموزان از کلاس های نهضت سواد آموزی
» روش تحقیق بررسی رابطه بین اخلاق و تربیت اسلامی
» بررسی موضوع طلاق و آثار آن بر روی فرزندان
» بررسی پیامدهای اشتغال زنان بر رفتار اجتماعی فرزندان
» بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای پیش از ازدواج بر احساس خوشبختی در زندگی زوجین دانشجو
» روش تحقیق تربیت بدنی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی
» بررسی مقایسه افسردگی بین دو قشر غنی و فقیر
» بررسی کودک آزاری و راه کارهای مقابله با آن
» بررسی رابطه بازی با رشد اجتماعی کودکان دوره پیش دبستانی
» بررسی نگرش معلمان در مورد علل بی نظمی دانش آموزان
» بررسی رابطه ی تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی دبیران
» بررسی عوامل موثر بر نحوه گذران اوقات فراغت جوانان بدون جداول
» بررسی عوامل موثر بر میزان رعایت حجاب دانشجویان
» روش تحقیق بررسی افت تحصیلی
» بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» رابطه بین ویژگیهای پنج عاملی شخصیتی و هوش هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر
» بررسی میزان استفاده دانش آموزان از فناوریهای اطلاعاتی
» بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کوتاه مدت فرهنگیان از دیدگاه معلمان
» عوامل مؤثر بر گرایش مردم به بیمه های زندگی
» بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی در مدارس راهنمایی
» روش تحقیق بررسی رفتار نابهنجار دانش آموزان دبیرستانی در مدارس
» روش تحقیق بررسی رابطه اعتقادات دینی در کاهش مشکلات روحی روانی دانش آموزان دختر
» بررسی رابطه مؤلفه های عدالت سازمانی با فرهنگ سازمانی در کارکنان
» بررسی بازیهای رایانه ای و نقش آن در اختلالات رفتاری کودکان
» بررسی رابطه بین هیجان خواهی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» تاثیر مطالعات غیر درسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
» بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با رضایت شغلی معلمین
» بررسی عوامل بر یادگیری دروس بخوانیم و بنویسیم پایه اول و دوم ابتدایی
» بررسی عوامل موثر بر اختلالات یادگیری دانش آموزان
» بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رضایت شغلی معلمان
» بررسی رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
» بررسی افسردگی و اضطراب در زنان شاغل و خانه دار
» بررسی علاقمند کردن دانش آموزان مقطع ابتدائی به خواندن نماز
» بررسی پایبندی به دین در دانشجویان
» بررسی رابطه سلامت روان و مهارت های فراشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقاطع ابتدایی
» رابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان
» بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی در دانش آموزان
» بررسی عوامل پرخاشگری و مشکلات دانش آموزان پرخاشگر و ارائه راه حلهای مناسب برای بهبود رفتار آنان
» بررسی عوامل موثر بر مشارکت فرهنگی قشرهای مختلف مردم
» بررسی رضایت شغلی معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش