امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب

0

تعداد صفحات: 40 صفحه

مقدمه

موقعیت جغرافیایی استان

سیمای منابع

نمودار سازمانی

تاریخچه و موضوع شرکت

سرمایه شرکت

ارکان و استراتژی شرکت

اهداف و عمده فعالیت های اداره کل

مأموریت و وظایف شرکت

اهم وظایف و مأموریت ها

اهداف دور نمای ترسیم شده با توجه به رسالت و مأموریت های شرکت

اطلاعات عمومی شرکت آب و فاضلاب

جدول وضعیت نیروی انسانی و روند حرفه ای شدن

انجام فعالیت های کیفی آب از ابتدای تأسیس شرکت

نمای فعالیت های انجام شده شرکت

طرح های ملی اجرا شده در استان

طرح های اجرا شده قبل از انقلاب

طرح های اجرا شده بعد از انقلاب

فعالیت های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ بهینه مصرف

حوزه بهره برداری

طرح های تحقیقاتی اجرا شده

پروژه های در دست اجرا

فعالیت های انجام شده در راستای اجرای طرح تکریم

برنامه سال 86

فصل دوم اهداف وعملکرد بخش های مختلف شرکت

معاونت برنامه ریزی و بهبود کیفیت

اهداف و برنامه های کیفی معاونت برنامه ریزی

بودجه

واحد خدمات و انفورماتیک

نمودار ساختار اطلاعاتی

کمیته تشکیلات

تحقیقات و واحد کیفیت

شرح وظایف بخش هایی که در دوره کارآموزی در آنها فعالیت نموده ام

فصل سوم شرح عملکرد و آشنایی با نرم افزار کلی اداره آب و فاضلاب

تشریح برنامه کاربردی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

ساختار کلی برنامه

شرح عملکرد

هفته اول

هفته دوم و سوم

هفته چهارم و پنجم

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی