امروز پنجشنبه 10 خرداد 1403

انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

0

تعداد صفحات: 78 صفحه

در مقدمه تحقیق «انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران» به بررسی عوامل زیر پرداخته شده است:

همان گونه که از عنوان انتخابی نوشته حاضر بر می آید، تنظیم و ارائه این پژوهش بر مبنای تحلیل و بررسی انواع تخلفات و به تبع آن انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران می باشد.

انواع مسئولیتها در دفاتر اسناد رسمی:

بطوریکه از امعان نظر در قوانین مختلف خصوصاً قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون مجازات اسلامی و پاره ای قوانین و مقررات دیگر بر‌می‌آید، حرفه مذکور را می توان در مواجهه با سه نوع کلی از انواع مسئولیتها دانست که به قرار زیر عبارتند از:

مسئولیت انتظامی و اداری

مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی

با این توضیح که نظر به خصوصیات حرفه سردفتری و دفتریاری و به تناسب تخلف یا جرم ارتکابی ممکن است یکی از عناوین مسئولیتهای پیش گفته یا دو عنوان و یا بعضاً هر سه عنوان مذکور همزمان و بواسطه ارتکاب فعل واحد، متوجه سردفتر یا دفتریار باشد که ذیلاً به شرح مختصری از این عناوین می پردازیم..... (برای دریافت کامل متن را دانلود کنید)

فهرست مطالب

مقدمه

انواع مسئولیت ها در دفاتر اسناد رسمی

مسئولیت انتظامی و اداری

مسئولیت کیفری

مسئولیت مدنی

تفاوتها و نکات مربوط به ماده 68 قانون ثبت و ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی

مباحث تکمیلی

فصل اول: تاریخچه تحولات قوانین و مقررات راجع به تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

کلیات

تاریخچه

بررسی تخلفات انتظامی در قوانین سالهای 1316 و 1354 و مقایسه آن دو

فصل دوم: تعاریف و انواع تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران

کلیات

تعریف تخلف

تفاوت جرم کیفری با تخلف انتظامی

تعریف تخلف انتظامی سردفتر و دفتریار

مبنای حقوقی تخلفات انتظامی

مبنای قانونی تخلفات انتظامی

دسته بندی کلی تخلفات

تخلفات پرسنلی

تخلفات مالی

تخلفات اداری

تخلفات شغلی و حرفه ای

رضایت شاکی و تأثیر آن بر مجازات انتظامی و بحث در خصوص تبصره بند‌ ه‌ ماده‌29 آئین نامه

بررسی موردی تخلفات بر مبنای ترتیب مقرر در ماده 29 آئین نامه

بررسی سایر تخلفات با امعان نظر بر سایر قوانین

ماده 86 قانون ثبت

ماده یک لایحه قانونی تصفیه

فصل سوم: انواع مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

کلیات

تعاریف

تعریف مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران

مبانی قانونی مجازاتهای انتظامی

ماده 38 قانون دفاتر اسناد رسمی

ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی، سلب صلاحیت و موارد آن

ماده 43 قانون دفاتر اسناد رسمی، تعلیق و موارد آن

تفاوتهای چهارگانه بین سلب صلاحیت و تعلیق

تبصره ماده 10 قانون الحاق

مختصری در آئین دادرسی دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران

مرور زمان انتظامی و بعضی مباحث مربوط به آن

تعریف مرور زمان

مرور زمان جرم

مرور زمان مجازات

مرور زمان جزائی

مرور زمان تخلف انتظامی

مرور زمان تعقیب انتظامی

مرور زمان انتظامی

نظر فقهای شورای نگهبان

نکاتی دیگر در مورد مرور زمان انتظامی

فصل چهارم: نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 59000 تومان
تبلیغات متنی