امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

حقوق زوجین در ارث

0

تعداد صفحات: 33 صفحه

مقدمه

فصل اول: مفاهیم و کلیات

بخش اول: تعریف ارث

بخش دوم: انواع ترکه

بخش سوم: حبوه

بخش چهارم: میراث زوجه

گفتار اول: میزان ارث زوجه

گفتار دوم: ارث زوجه در صورتی که وارث منحصر شوهر باشد

گفتار سوم: اموالی که زوجه از آن ارث نمی برد

بند اول: در خصوص محرومیت زن از زمین

فصل دوم: شرایط ارث زوجین

بخش اول: موجب ارث زوجین

گفتار اول: قرابت سببی

بخش دوم: شرایط توارث بین زوجین

گفتار اول: شرایط عمومی تحقق ارث میان زوجین

بند اول: فوت همسر (مورّث)

بند دوم: زنده بودن زوج یا زوجه (وارث) حین فوت همسر (مورّث)

بند سوم: وجود ترکه

گفتار دوم: شرایط اختصاصی تحقق ارث میان زوجین

بند اول: وجود پیمان زناشوئی در زمان فوت همسر

بند دوم: دائمی بودن پیمان زناشوئی

بخش سوم: موانع توارث زوجین

بخش چهارم: نحوه ارث بردن زوجین و سهم آنان

گفتار اول: بررسی تفاوت های احکام ارث زن و شوهر

گفتار دوم: میزان سهم الارث شوهر دو برابر زن است

بخش پنجم: نکاح دایم،شرط ایجاد توارث میان زوجین

گفتار اول: ازدواج

گفتار دوم: میزان سهم الارث زن

گفتار سوم: جبران کسر سهم الارث زن

بخش ششم: ارث، نفقه

گفتار اول: ارث زن در حقوق غربی

فصل سوم: ارزش سنت و جذبه عدالت در توارث همسران

بخش اول: هنر حقوقدان و جمع ارزشها

نتیجه گیری

فهرست منابع

خرید و دانلود - 37000 تومان
تبلیغات متنی