امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اعتیاد به مواد مخدر

0

تعداد صفحات: 24 صفحه

مقدمه

اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یا موادی که تکرار مصرف آنها با کم و کیفمشخص و در زمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می‌نماید. یعنی تداوم بخشیدن به مصرفمواد و عوامل مخدر درمانی عامیانه، غیرمعمول، دور از موازین علمی و معتاد کسی استکه نیازمند و وابسته روانی- جسمانی به مواد و عوامل مخدر و عادت‌زا می‌باشد که بهمنظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم و در فواصل مشخص استفاده کند.

افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان و قاچاق روز افزون این مواد پیامدهای وحشتناکی خواهد داشت که مستقیما نسل جوان و بشریت را تهدید می‌کند. گسترش شبکه قاچاق بین‌المللی و دام اعتیاد، میلیون‌ها نفر جوان را به فساد و کام مرگ می‌کشاند و سوداگران مرگ را بهثروت و قدرت می‌رساند. اعتیاد یک مسئله بزرگ بهداشتی و بلایی اجتماعی و دارایجنبه‌های متعددد اقتصادی، سیاس، فرهنگ، روان، اخلاقی و حقوقی است. از اینروآگاهی خانواده‌ها درباره سرانجام نکبت‌بار اعتیاد در پیشگیری و مهار آن کمکی موثربه ‌شمار می‌آید...


فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

اعتیاد

تعریف اعتیاد

مواد اعتیادآور

مراحل اعتیاد

زیان‌های جانبی

آزمایش اعتیاد

گستردگی میزان اعتیاد در جهان

اعتیادات مجاز

اعتیادات غیر مجاز

ویژگیهای افراد معتاد

اثرات دارویی مواد مخدر

ریشه‌های روانی اعتیاد

آسیب پذیری جوانان در دوران بلوغ

پیشگیری به عنوان بهترین شیوه مقابله با اعتیاد

آیا اعتیاد یک بیماری است؟

چه افرادی مستعد اعتیاد به مواد مخدر هستند؟

اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

آیا اعتیاد به مواد مخدر قابل درمان است؟

آیا برای درمان اعتیاد روش های گوناگونی وجود دارد؟

درمان های روانی چیست و اصول آن بر چه پایه ای استوار است؟

بنابراین باید نگرش و باورهای بیمار به مواد مخدر عوض شده و از نظر روانی، تنفر و انزجار جایگزین عشق و علاقه به مواد مخدر گردد.

آیا خانواده و محیط بیمار در درمان اعتیاد نقش دارند؟

آیا به راستی اعتیاد قابل درمان است؟

بهترین راه درمان اعتیاد به مواد مخدر کدام است؟

کلیات مواد

مواد مخدر

اصطلاح شناسی

موارد استفاده

مواد مخدر نیمه سنتز شده (نیمه مصنوعی)

مواد مخدر سنتز شده (مصنوعی)

درمان دارویی اعتیاد

آنچه خانواده معتاد باید بداند

نتیجه گیری

منابع

برای ادامه کامل متن دانلود کنید...

خرید و دانلود - 33000 تومان
تبلیغات متنی