امروز سه شنبه 28 فروردین 1403

شرایط مورد نیاز جهت صدور پروانه کار در ایران

0

تعداد صفحات: 38 صفحه

چکیده

مقدمه

تبیین موضوع

اهمیت موضوع

اهداف پژوهش

پرسش های پژوهش

سوالات اصلی

سوالات فرعی

فرضیات پژوهش

نوع و روش پژوهش

پیشینه پژوهش

موانع و مشکلات پژوهش

بخش نخست

مبانی و ویژگی های مرتبط با اشتغال اتباع بیگانه

فصل نخست: مفهوم اشتغال

مبحث نخست: جایگاه حق اشتغال در حقوق کشورها

مبحث دوم: ماهیت حقوقی حق اشتغال بیگانگان

مبحث سوم: بررسی رویه دولت ها در رابطه با حق اشتغال بیگانگان

مبحث چهارم: اصل عدم مداخله و استقلال کشورها

فصل دوم: مفهوم تابعیت و تبعه

مبحث نخست: تعریف تابعیت

گفتار نخست: مفهوم لغوی

گفتار دوم: مفهوم حقوقی

گفتار سوم: بی تابعیتی

مبحث دوم: تاریخچه تابعیت

مبحث سوم: انواع تابعیت

فصل سوم: مفهوم بیگانه

مبحث نخست: مفهوم لغوی

مبحث دوم: مفهوم حقوقی

مبحث سوم: انواع بیگانگان

مبحث چهارم: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

گفتار اول: وضعیت حقوقی اشخاص حقیقی بیگانه در ایران

الف: از نظر حقوق سیاسی

ب: از نظر حقوق عمومی

گفتار دوم: وضعیت حقوقی اشخاص حقوقی بیگانه در ایران

الف: از نظر حقوق سیاسی

ب: از نظر حقوق عمومی

مبحث پنجم: اصول و مبانی وضعیت بیگانگان

گفتار نخست: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان

گفتار دوم: رفتار متقابل بین دولت ها

بخش دوم

رژیم حقوقی اشتغال اتباع بیگانه بر اساس اسناد بین المللی

فصل نخست: سازمان بین المللی کار (ILO)

مبحث نخست: مقدمه

مبحث دوم: تاریخچه سازمان بین المللی کار

مبحث سوم: ساختار و تشکیلات سازمان بین المللی کار

مبحث چهارم: اساسنامه ی سازمان بین المللی کار

مبحث پنجم: اعلامیه فیلادلفیا، اعلامیه مربوط به هدف ها و مقاصد سازمان بین المللی کار

مبحث ششم: بررسی مصوبات سازمان بین المللی کار

مبحث هفتم: مقاوله نامه های بنیادین و کلیدی سازمان بین المللی کار

مبحث هشتم: سازمان بین المللی کار و کارگران مهاجر

فصل دوم: کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و خانواده آنها

مقدمه

مبحث نخست: چشم انداز و تعاریف

مبحث دوم: عدم تبعیض در حقوق

مبحث سوم: حقوق بشر

مبحث چهارم: حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها

مبحث پنجم: قوانین قابل اجرا برای گروه های خاص از کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها

مبحث ششم: ترویج و گسترش شرایط سالم، منصفانه، انسانی و قانونی در ارتباط با مهاجرت بین-المللی کارگران و اعضای خانواده آنها

مبحث هفتم: اجرای معاهده

بخش سوم

اشتغال اتباع بیگانه در حقوق ایران و مطابقت آن با اسناد بین الملل

فصل نخست: بررسی حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران

مبحث نخست: اشتغال اتباع بیگانه در حقوق کار ایران

گفتار نخست: نگاهی به قوانین و مقررات پیش از انقلاب

گفتار دوم: نگاهی به قوانین و مقررات پس از انقلاب

مبحث دوم: اتباع بیگانه در ایران

گفتار نخست: شرایط صدور پروانه کار

گفتار دوم: موارد صدور، تمدید و تجدید پروانه کار بدون نیاز به نظر هیات فنی اشتغال

الف: تبعه بیگانه ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد

ب: تبعه بیگانه ای که دارای همسر ایرانی باشد

مبحث سوم: هیات فنی اشتغال اتباع خارجی

گفتار نخست: وظایف هیات فنی اشتغال در خصوص اعطای اجازه کار به متخصصان

گفتار دوم: ترکیب اعضای هیات فنی اشتغال

گفتار سوم: نحوه تشکیل جلسات هیات فنی اشتغال

مبحث چهارم: چگونگی تمدید، تجدید ابطال و لغو پروانه کار اتباع بیگانه

گفتار نخست: تمدید و تجدید پروانه کار

گفتار دوم: ابطال پروانه کار

مبحث پنجم: اشتغال به کار بیگانگان در ایران از نظر قانون تامین اجتماعی

مبحث ششم: مجازات اشتغال غیرمجاز اتباع بیگانه

نتیجه گیری

منابع

خرید و دانلود - 39000 تومان
تبلیغات متنی