امروز شنبه 01 اردیبهشت 1403

اثر تنش خشکی بر گیاهان

0

تعداد صفحات: 17 صفحه

مقدمه

تنش

مقاومت به خشکی

دانه در گندم تابع سه منبع است

نخود

تجزیه و تحلیل

ویژگیهای گیاهچه گیاهان دارویی

گلرنگ

منابع

خرید و دانلود - 23000 تومان
تبلیغات متنی